زنده گی نامه مختصر محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم

محترمه نرگس نهان بنت الحاج محمد رفیق در عاشقان و عارفان ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین، دیده به جهان گشوده است. موصوف بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسه، تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته اداره و تجارت، ادامه داد.

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم پیش از این در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور مالی و اداری، مشاور ارشد پلان گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده اند.

تکمیل نمودن مرحله آزمایشی برنامه پرداخت معاشات از طریق مبایل، رهبری پروسه انتقال برنامه صندوق و جهی نظم و قانون (LOTFA) به حکومت افغانستان، بررسی ساختاری و نهادی وزارت معارف و بررسی قرار داد های چهار چوبی وزارت امور داخله از دست آوردهای محترمه نهان در ریاست واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.

   بیشتر

 

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

داوطلبی

بیشتر