وزارت معادن و پترولیم

زنده گی نامه مختصر محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم

محترمه نرگس نهان بنت الحاج محمد رفیق در عاشقان و عارفان ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین، دیده به جهان گشوده است. موصوف بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسه، تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته اداره و تجارت، ادامه داد.

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم پیش از این در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور مالی و اداری، مشاور ارشد پلان گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده اند.

تکمیل نمودن مرحله آزمایشی برنامه پرداخت معاشات از طریق مبایل، رهبری پروسه انتقال برنامه صندوق و جهی نظم و قانون (LOTFA) به حکومت افغانستان، بررسی ساختاری و نهادی وزارت معارف و بررسی قرار داد های چهار چوبی وزارت امور داخله از دست آوردهای محترمه نهان در ریاست واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.

   بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی