پیام وزیر

افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی بوده که ذخایر هنگفت مس، آهن، ذغال سنگ، مرمر، فلزات نجیبه، سنگ های قیمتی و هایدروکاربن ها شامل آن می باشد. این منابع در افغانستان دست ناخورده باقی مانده و انکشاف چندانی نکرده است. بی ثباتی درازمدت باعث گردیده است تا معدنکاری به صورت وسیع صورت نگیرد، جهت انکشاف آن تلاش اندکی صورت گیرد و تلاش های ناکافی جهت زیربنای انکشاف و انتقال آن بکارگرفته شود. وزارت معادن و پطرولیم افغانستان جهت بدست آوردن معلومات درست در مورد پوتنسیال بلند منابع طبیعی یک سلسله ابتکارات را روی دست گرفته ا ست ، از جمله درین اواخر وزارت معادن و پطرولیم اولین بزنس پلان خود را تکمیل نمود، این بزنس پلان یک پکیج خوبی جهت ریفورم و باز سازی برای وزارت معادن پنداشته می شود و به وزارت معادن و پطرولیم اجازه می دهد تا خود را با تغیرات صنعتی عیار سازد. جهت استقلال مالی افغانستان وزارت معادن و پطرولیم یک سلسله کار هایی را روی دست گرفته است. انکشاف منابع منرالی و دهلیزهای زیربنایی نیازمند استخراج ذخایر منرالی می باشد. بعد از شناسایی این منابع در مورد اکتشاف، استخراج و انکشاف ذخایر منرالی و هایدرو کاربن ها علاقمندی بیشتر میگردد. چنین انکشاف در ثبات دراز مدت اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را بازی خواهد کرد. ازینرو وزارت معادن و پطرولیم کشور جهت انکشاف این ذخایر اقدامات بی مانندی را انجام داده و یک سلسله برنامه های انکشافی را طرح ریزی نموده است. .بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی