داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
فروش کود کیمیاوی ذخایر تصدی کود وبرق
Apr 24, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، تهیه و تدارک تعداد 62 قلم سامان آلات برقی ضرورت ریاست اداری و خدمات تحت شماره داوطلبی (MOMP/G-07-NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت...
Apr 24, 2019 -
لست ساحات معدنکاری مقیاس کوچک
بتعداد 136 ساحه مواد ساختمانی (سنگ تعمیراتی ، ریگ وچغل) در ولایات کشور که از قبل شناسایی و مشخص گردیده تحت جواز معدنکاری مقیاس کوچک برای واجدین شرایط اعطا میگردد. لست ساحات یاد شده جهت آگاهی علاقه مندان نشر گردید مرحله اول برای اخذ در خواستی...
Apr 14, 2019 -
داوطلبی وتدارک دو نوع تیل وفلتر باب طی دو لات
وزارت معادن و پترولیم به تدارک دونوع تیل و فلتر باب طی دو لات : لات اول: تدارک مقدار 130,000 تیل پترول A-80 و مقدار 100,500 لیتر تیل دیزل L-62 و تعداد 16 قلم روغنیات و فلتر باب ضرورت مرکز وزارت. لات دوم: تدارک مقدار 20,000 لیتر تیل...
Apr 14, 2019 May 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع
Apr 10, 2019 -
دعوت نامه داوطلبی مقدار 200 کمپلیت ماسک ضد گاز
Apr 08, 2019 Apr 23, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک یکعراده اسکواتورضرورت ریاست تصدی افغان گاز تحت شماره داوطلبی (MOMP/G/068-NCB-1397) به اساس قرارداد به شرکت تجارتی...
Apr 08, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک تعداد 4قلم دیتاسنتر DATA CENTER ضرورت ریاست تکنالوژی ومعلوماتی مرکز وزارت تحت شماره داوطلبی (MOMP/G/033-NCB-1397) به...
Apr 07, 2019 -
دعوت نامه داوطلبی مجدد فروش کود یوریا تصدی کود و برق مزار شریف
Apr 04, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تصدی فابریکات کود برق مزار شریف در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار (120000) لیتر تیل پترول و مقدار (40000) لیتر تیل دیزل مورد ضرورت، شماره داوطلبی...
Mar 27, 2019 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد