داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد
وزارت معادن و پترولیم به مقدار 450 کیلوگرام4 نوع فتورپلاست، مقدار 280 کیلوگرام سه نوع پارانیت و مقدار150 کیلوگرام یک نوع کپرالون به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند...
Mar 13, 2017 Mar 20, 2017
وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم رو غنیات و یک قلم گاز مایع به ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز ضرورت دارد
وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم رو غنیات و یک قلم گاز مایع به ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 8/1/1396 ساعت...
Mar 13, 2017 Mar 27, 2017
وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد
وزارت معادن و پترولیم به تعداد 6 عدد فولاد نرژویکی ملیدیندار، تعداد 5 عدد فولاد نل مانند و 1900 متر نل فولادی به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشدبعد از اخذشرطنامه از...
Mar 13, 2017 Mar 20, 2017
وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98% به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد
وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98% به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 30/12/1395 ساعت 3:30 که آخرین...
Mar 13, 2017 Mar 20, 2017