داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دواطلبی اکتشاف و بهره برداری مواد تزئیناتی - تراورتین
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت معادن و پترولیم، ("وزارت") به تاریخ June 20,2018 افتتاح پروسه داوطلبی ذیل را از طریق درخواست برای اظهار علاقمندی ، اعلان نموده است: اکتشاف، ارزیابی و استخراج مواد ساختمانی پروسه...
Jun 21, 2018 Jul 20, 2018
دواطلبی اکتشاف و بهره برداری مواد تزئیناتی- مرمر
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت معادن و پترولیم، ("وزارت") به تاریخ June 20, 2018 افتتاح پروسه داوطلبی ذیل را از طریق درخواست برای اظهار علاقمندی ، اعلان نموده است: اکتشاف، ارزیابی و استخراج مواد ساختمانی پروسه...
Jun 21, 2018 Jul 20, 2018
تدارک تجهیزات ترانسپورتی، تایر، فلترباب و روغنیات ضرورت ریاست عمومی سروی جیولوجی
وزارت معادن و پترولیم تدارک تجهیزات ترانسپورتی، تایر، فلترباب و روغنیات ضرورت ریاست عمومی سروی جیولوجی ضرورت دارد. شرکت های که توانائی انجام رسانیدن تدارک تجهیزات ترانسپورتی، تایر، فلترباب و روغنیات را بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی...
Jun 20, 2018 -
تهیه و تدارک سیستم رد یاب GPS
Jun 20, 2018 -
تدارک مقدار 2000 کیلوگرام پلاستیک دبل 12 بره و مقدار 10000 متر تکه فراشوت
وزارت معادن و پترولیم تدارک مقدار 2000 کیلوگرام پلاستیک دبل 12 بره و مقدار 10000 متر تکه فراشوت ترپالی دبل به ریاست تصدی کود برق ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی انجام رسانیدن آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست...
Jun 20, 2018 -
تهیه وتدارک البسه انجنیران سروی جیولوجی
وزارت معادن و پترولیم تدارک البسه انجنیران ، کلکتران و پرسونل خدماتی ذکور و اناث به ریاست عمومی سروی جیولوجی ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی انجام رسانیدن آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ...
Jun 19, 2018 -
فروش عمده ذخایر تولید کود یوریا تصدی کود و برق مزار شریف
Jun 19, 2018 -
انتقال 500 تن ذغال سنگ از معادن شباشک و دهنه تور سمنگان به سمنت چبل السراج
Jun 19, 2018 -
اعلان مجدد داوطلبی: اعمارتعمیردوطبقه ده اتاقه معه مهمانخانه آمریت معادن ولایت دایکندی
ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نامبرده اشتراک نمایند. شرطنامه مربوطه را ازریاست تدارکات این وزارت به دست آورده وآفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل...
Jun 12, 2018 -
دواطلبی تاسیسات جدید تولید سمنت - جبل السراج
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت معادن و پترولیم، ("وزارت") به تاریخ 7th June, 2018 افتتاح پروسه داوطلبی ذیل را از طریق درخواست برای اظهار علاقمندی ، اعلان نموده است: 1. اکتشاف، ارزیابی و استخراج مواد معدنی مورد استفاده...
Jun 10, 2018 Jul 07, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد