داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی ترمیمات واجرای کلیه امورات سالون کنفرانس وزارت معادن وپترولیم
ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ترمیمات واجرای کلیه امورات سالون کنفرانس مربوطه وزارت معادن وپترولیم اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری وطبق قانون...
Feb 18, 2018 Mar 03, 2018
تعداد 113 قلم قرطاسیه باب ورنگ باب
وزارت معادن وپترولیم تدارک تعداد 113 قلم قرطاسیه باب ورنگ باب ضرورت دارد . شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 9/12/1396 ساعت 3:30 بعداز ظهر که آخرین روز اخذ...
Feb 12, 2018 Mar 03, 2018
مقدار( 600000 ) تخته خریطه بارجامه کود یوریا معه و مقدا ر( 700 ) کیلو گرام تار دوخت دهن خریطه صرورت دارد
تصدی فابریکات کود برق وزارت معادن وپترولیم ( 600000 ) تخته خریطه بارجامه کود یوریا معه مقدا ر( 700 ) کیلو گرام تار دوخت دهن خریطه ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مشخصات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه ازمدیریت عمومی...
Feb 10, 2018 Feb 26, 2018
قرارداد (تیل پترول و دیزل) تصدی فابریکات کود برق وزارت معادن وپترولیم.
تصدی فابریکات کود برق وزارت معادن وپترولیم مقدار (160000 ) لیترتیل پترول مارک 80 ومقدار( 50000 ) لیتر تیل دیزل مارک 60-62 ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مشخصات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه ازمدیریت عمومی تدارکات...
Feb 10, 2018 Feb 26, 2018