داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وتدارک مقدار 19000 کیلو گرام مایع انگیبیتور
به اساس احتیاجات شعبات فنی این موسسه در سال مالی 1398 غرض تدارک مقدار 19000 کیلو گرام مایع انگیبیتور به اعلان داوطلبی سپرده شده بود اما شعبات نیازمند پیشنهاد تعدیل تدارک مقدار 19000 کیلو گرام به تدارک مقدار 10000 کیلو گرام شده اند. قرار بود جلسه...
Mar 26, 2019 Apr 03, 2019
تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ، پرنتر و بیک لپ تاپ
وزارت معادن و پترولیم تدارک تجهیزات بخش IT (کمپیوتر لپ تاپ، پرنتر، بیک لپ پاپ) ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ RFQ از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/1/10 ساعت 04:00 بعد از ظهر تسلیم...
Mar 26, 2019 Mar 30, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک تعداد 122 قلم سامان آلات و لوازم طبی ضرورت تصدی ذغال سنگ شمال تحت شماره داوطلبی (MOMP/G/52/NCB-1397) به اساس قرارداد...
Mar 11, 2019 -
داو طلبی و تدارک موبل وفرنیچر ادارات وزارت
وزارت معادن و پترولیم به تدارک موبل وفرنیچر ضرورت ادارات وزارت ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/01/10 ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه...
Mar 11, 2019 Mar 30, 2019
داوطلبی مبلایل باب مورد نیاز سال مالی 1398 ریاست تصدی افغان گاز
نظر به ضرورت این موسسه در سال مالی 1398 هفت قلم مبلایل باب شامل 1 مبلایل ترانسپورتی 2781 لیتر 2 مبلایل...
Mar 04, 2019 Mar 13, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک یکپایه جنراتورگازی 300 کیلوات گازی ضرورت تصدی افغان گازتحت شماره داوطلبی (MOMP/G/047-NCB-1397) به اساس قرارداد به شرکت...
Mar 04, 2019 -
بر تهیه وتدارک 4 قلم سیستم برق دیتا سنترضرورت است
وزارت معادن و پترولیم به تهیه تدارک 4 قلم سیستم برق دیتاسنتر ضرورت داشته که قبلا به اعلان داوطلبی سپرده شده بود اینک بنابر تغیر در مشخصات تخنیکی آن معیاد اخذ شرطنامه الی تاریخ 14/12/1397 ساعت 04:00 بعد از ظهر به مدت 6 یوم تمدید گردیده است جلسه...
Feb 27, 2019 Mar 05, 2019
دعوت به داوطلبی فروش کود یوریا تصدی کودوبرق مزار شریف
تصدی فابریکات کود وبرق مزار شریف قصد دارد کود ذخایر سال 1395 ، 1396 و1397 حدود (640000) خریطه و تولید احتمالی سال مالی 1398حدود (880000) خریطه کود خویش را طور مزایده و قرارداد به فروش برساند . ادارات دولتی، شرکت های تجارتی و اشخاص واجد شرایط که...
Feb 26, 2019 -
اعلان داوطلبی وتدارک 84 قلم وسایل و تجهیزات نلدوانی
وزارت معادن و پترولیم به تدارک 84 قلم وسایل و تجهیزات نلدوانی ضرورت مرکز وزارت نیاز دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 26/12/1397 ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز...
Feb 26, 2019 Mar 17, 2019