داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک تعداد 5 قلم روغنیات و 1 قلم گاز مایع
وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم روغنیات و 1 قلم گاز مایع برای ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز خویش ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 16/3/1396...
May 24, 2017 Jun 06, 2017
تهیه و تدارک تیل دیزل، پترول و سوپر
وزارت معادن و پترولیم به مقدار (135.400) لیتر تیل پترول، مقدار (81.830) لیتر تیل دیزل و مقدار (9.600) لیتر تیل سوپر برای ریاست اداری و خدمات خویش ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقراات داشته باشند بعد از اخذ...
May 24, 2017 Jun 06, 2017
تهیه و تدارک مقدار 450 کیلو گرام، 4 نوع فتور پلاست، مقدار 280 کیلو گرام، سه نوع پارانیت ومقدار 150 کیلو گرام یکنوع کپرالون به ریاست تصدی کود و برق
وزارت معادن وپترولیم به مقدار 450 کیلو گرام، 4 نوع فتور پلاست، مقدار 280 کیلو گرام، سه نوع پارانیت ومقدار 150 کیلو گرام یکنوع کپرالون به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته...
May 13, 2017 May 29, 2017
تهیه و تدارک مقدار 140000 لیتر تیل پترول مارک A-92 ومقدار65000 لیتر تیل دیزل مارک L-62 به ریاست تصدی افغان گاز
وزارت معادن وپترولیم به مقدار 140000 لیتر تیل پترول مارک A-92 ومقدار65000 لیتر تیل دیزل مارک L-62 به ریاست تصدی افغان گاز ضرورت دارد. شرکتها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه ازریاست تدارکات الی...
May 13, 2017 May 22, 2017
تهیه و تدارک مقدار 20 تن مونو ایتانول امین به ریاست تصدی کود برق مزارشریف
وزارت معادن و پترولیم به مقدار 20 تن مونو ایتانول امین به ریاست تصدی کود برق مزارشریف ضرورت دارد . شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا مطابق مقرارات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 7/3/1396 ساعت 12:30 بجه بعد...
May 13, 2017 May 28, 2017
تهیه و تدارک مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98 % به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف
وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98 % به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 7/3/1396 ساعت 12:30 بجه...
May 13, 2017 May 28, 2017
تهیه و تدارک 8 قلم روغنیات اختصاصی فابریکات به ریاست تصدی کود و برق مزارشریف
وزارت معادن و پترولیم به تعداد 8 قلم روغنیات اختصاصی فابریکات به ریاست تصدی کود و برق مزارشریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آن را مطابق مقرارت داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 3/3/1396 ساعت 12:30...
May 13, 2017 May 24, 2017