داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تاسیسات جدید تولید سمنت ( سمنگان - هرات)
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معادن و پترولیم دواطلبی تاسیسات جدید تولید سمنت درخواست اظهار علاقمندی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت معادن و پترولیم، ("وزارت") به تاریخ 17th April, 2018 افتتاح پروسه داوطلبی ذیل...
Apr 18, 2018 Apr 30, 2018
درخواست اظهار علاقمندی تالک اچین
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معادن و پترولیم دواطلبی تاسیسات جدید تولید سمنت درخواست اظهار علاقمندی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت معادن و پترولیم، ("وزارت") به تاریخ 17th April, 2018افتتاح پروسهداوطلبی...
Apr 18, 2018 May 02, 2018
داوطلبی سیلبرها مس عینک لوگر
ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی استحکامات یک قسمت سیلبرها (کندنکاری، اعمارکانال ها ودیوارهای استنادی) شهرک بیجاه شده گان مس عینک لوگر مربوط وزارت معادن وپترولیم اشتراک نموده وآفرهای...
Apr 09, 2018 Apr 25, 2018
تیل پترول مارک A-90 وتیل دیزل مارک L-05-62
وزارت معادن وپترولیم تدارک مقدار 15000 لیتر تیل پترول مارک A-90 ومقدار 30000 لیتر تیل دیزل مارک L-05-62 به ریاست عمومی سروی جیولوژی ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه از ریاست...
Apr 04, 2018 Apr 23, 2018
به مقدار(600000) تخته خریطه خالی بارجامه کود یوریا معه 700 کیلوگرام تاردوخت دهن خریطه
تصدی کود وبرق مزارشریف مقدار(600000) تخته خریطه خالی بارجامه کود یوریا معه 700 کیلوگرام تاردوخت دهن خریطه ضرورت دارد . به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر(61) مورخ 1397/1/13 جریده بیدار ولایت بلخ روز یک شنبه تاریخ 1397/2/2 آخرین روز اخذ شرطنامه وروز دوشنبه...
Apr 03, 2018 Apr 23, 2018
کرایه یک عراده موتر کرولای 2009 همراه با دریور
ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم میخواهد یک عراده موتر کرولا مودل 2009 همراه با دریورکه تمام مصارف (تیل ، مبلایل تبدیلی ، مزد دریور) به دوش مالک موتر بوده ومسیر حرکت داخل شهر کابل میباشد که دارنده اسناد قانونی وسیستم سرد کن وگرم کن باشد برای مدت...
Apr 01, 2018 Apr 04, 2018
تصدی کود برق مزارشریف مقدار (160000) لیتر تیل پترول مارک 80 ومقدار (50000) لیتر تیل دیزل مارک 60-62 ضرورت دارد.
تصدی کود برق مزارشریف مقدار (160000) لیتر تیل پترول مارک 80 ومقدار (50000) لیتر تیل دیزل مارک 60-62 ضرورت دارد. به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر(925) مورخ 6/1/1397 جریده بیدار ولایت بلخ روز یک شنبه تاریخ 26/1/1397 آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد و...
Mar 31, 2018 Apr 16, 2018
تصدی کود برق مزارشریف به تعداد (دو) پایه پمپ پلونژری ضرورت دارد.
تصدی کود برق مزارشریف به تعداد (دو) پایه پمپ پلونژری فشار بلند مطابق مشخصات ضرورت دارد. به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر (924) مورخ 1397/1/6 جریده بیدار ولایت بلخ روز یک شنبه تاریخ 1397/1/26 آخرین روز اخذ شرطنامه وروز دوشنبه تاریخ 1397/1/27 ساعت 10:00...
Mar 28, 2018 Apr 16, 2018