داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت تصدی کود و برق
وزارت معادن و پترولیم برای تصدی کود و برق به مقدار (450) کیلوگرام (4) نوع فتورپلاست، مقدار (280) کیلوگرام سه نوع پارنیت و مقدار (150) کیلوگرام یک نوع کپرالون ضرورت دارد. شرکت های که توانایی قرارداد آنرا مطابق مشخصات داشته باشند بعد از اخذ...
Jul 15, 2017 Jul 23, 2017
تهیه و تدارک مقدار (20) تن مونو ایتانول امین (98%) برای تصدی کود و برق
وزارت معادن و پترولیم برای تصدی کود و برق به مقدار (20) تن مونو ایتانول امین (98%) ضرورت دارد. شرکت های که توانایی قرارداد انرا مطابق مشخصات داشته باشند، بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 31/4/1396 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذ...
Jul 15, 2017 Jul 22, 2017
تهیه و تدارک سه قلم اجناس معدنی ریاست تصدی ذغال سنگ شمال
قبلاً وزارت معادن و پترولیم تعداد 3 قلم اجناس معدنی ( 1- خط واگون موازی 4500 متر 2- بوجلک خط واگون 2000 دانه 3- سلیپر خط واگون موازی 2000 متر) ضرورت ریاست تصدی ذغال سنگ شمال به اعلان داوطلبی سپرده بود که آخرین روز اخذ شرطنامه بتاریخ 11/4/1396 ساعت...
Jul 05, 2017 Jul 12, 2017
اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه معه مهمانخانه آ مریت معادن ولایت دایکندی
دعوت به داوطلبی: { اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه معه مهمانخانه آ مریت معادن ولایت دایکندی MOMP/W-04/NCB/1396} ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه ریاست...
Jul 02, 2017 Jul 15, 2017
اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه معه مهمانخانه آمریت معادن ولایت غور
دعوت به داوطلبی : { اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه معه مهمانخانه آمریت معادن ولایت غور MOMP/W-05/NCB/1396} ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر دو طبقه ده اتاقه معه...
Jul 02, 2017 Jul 15, 2017
اعمار مهمانخانه و پارکینگ ریاست معادن ولایت بامیان
دعوت به داوطلبی : {اعمار مهمانخانه و پارکینگ ریاست معادن ولایت بامیان MOMP/W-07/NCB/1396 } ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مهمانخانه و پارکینگ ریاست معادن ولایت بامیان...
Jul 02, 2017 Jul 15, 2017
نصب یک باب ترازوی بلند تناژ 100 تنه معه اعمار دو باب اتاق درولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی: {نصب یک باب ترازوی بلند تناژ 100 تنه معه اعمار دو باب اتاق درولایت ننگرهار MOMP/W-06/NCB/1396} ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی نصب یک باب ترازوی بلند تناژ 100...
Jul 02, 2017 Jul 15, 2017