اعلان کاریابی - وزارت معادن و پترولیم

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص ارشد کامپیوتر برای دستگاه تصفیه گوگرد
Sulfur Abstraction Device of Automatic Computer Senior Specialist for MoMP/AGE (International)
Oct 15, 2017 Nov 08, 2017
متخصص تکنالوژی
Device Technology Senior Specialist (100 GPM amine plant)
Oct 15, 2017 Nov 08, 2017