اعلان کاریابی - وزارت معادن و پترولیم

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس تصدی افغان گاز ولایت جوزجان
عنوان وظیفه: رئیس تصدی افغان گاز وزارت یا اداره: وزارت معادن و پترولیم موقیعت: جوزجان بخش: تصدی های وزارت معادن بست: (1) گزارش به: مقام وزارت گزارش از: معاون اداری، معاون فنی، سرمحاسب...
Feb 07, 2018 Feb 17, 2018
رئیس تصدی ذغالسنگ شمال ولایت بغلان
عنوان وظیفه: رئیس تصدی ذغالسنگ شمال وزارت ویا اداره: وزارت معادن وپترولیم موقعیت: بغلان بخش: تصدی های وزارت معادن بست: (1) گزارش به: مقام وزارت گزارش از: معاون اداری، معاون تخنیکی، سرمحاسب و...
Feb 07, 2018 Feb 17, 2018