شرکت جیدگلاس علاقمند سرمایه گذاری و احداث فابریکه شیشه سازی است - وزارت معادن و پترولیم

شرکت جیدگلاس علاقمند سرمایه گذاری و احداث فابریکه شیشه سازی است

محترم غزال حبیب یار صافی معین وسرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان با محترم زلمی نیاز مسوول وبنیان گذار فابریکه تولید شیشه واکتشاف معدن سنگ کوارتس ساحه چشمه شفا ولایت بلخ در دفترکارش دیدار وگفتگو نمودند.

محور این گفتمان را، راهکارها روی طرح اکتشاف معدن کوارتس ولایت بلخ، نیارمندی های احداث فابریکه شیشه سازی بشکل معیاری ومدرن توسط این شرکت تشکیل میداد.

محترم غزال حبیب یار صافی معین وسرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.ا ضمن اینکه سهم گیری متشبثین خصوصی را در عرصه سرمایه گذاری معادن موثر دانست، به منظور عملی نمودن روند برنامه های شرکت جیدگلاس دربخش اکتشاف معدن کوارتس واحداث فابریکه کشور هرنوع همکاری لازم را ازجانب وزارت معادن وپترولیم وعده سپرد.

بعدآ محترم زلمی نیاز مسوول شرکت جیدگلاس گفت: در صورت ایجاد فابریکه تولید شیشه زمینه اشتغال برای هموطنان ما نیز فراهم میگردد.

قرار است به منظورتامین انرژی برای این فابریکه قرارداد خرید وفروش گاز میان وزارت معادن وپترولیم وشرکت جیدگلاس به امضا برسد.