معرفی محترمه نرگس نهان بحیث سرپرست وزارت معادن و پترولیم - وزارت معادن و پترولیم

معرفی محترمه نرگس نهان بحیث سرپرست وزارت معادن و پترولیم

بر اساس حکم جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی  افغانستان محترمه نرگس نهان به عنوان سرپرست وزیر معادن و پترولیم توسط محترم محمد سرور دانش معاون دوم ریاست ج.ا.افغانستان رسمأ معرفی و به زودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان خواهند رفت.

محترم سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست ج.ا.افغانستان در حالی محترمه نرگس نهان را به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم معرفی می نمود که اولویت های حکومت وحدت ملی را  آوردن اصلاحات، استخدام کارکنان مسلکی امور معادن و پترولیم، تعدیل و بررسی شماری از قوانین معادن، مقرره ها، نگرش و بازنگری کلی بر تشکیلات نظارت و مدیریت قرار داد های این وزارت خواند  و در ضمن خواهان همکاری کارکنان این وزارت با خانم نرگس نهان سرپرست وزیر معادن و پترولیم گردیدند.

محترم دانش  سکتورخصوصی را  به عنوان یک بازوی پرتوان وزارت دانست  وخواهان همکاری نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها و متشبثین خصوصی در این راستاشد.

آقای دانش  افزود: وزارت معادن نیازکلی بر سیاست گذاری استراتیژیک اقتصادی، توجه اساسی و بنیادی به معادن کشور، رشد منابع بشری جهت رسیدن به خودکفایی اقتصادی کشور دارد و این وزارت یکی از کلیدی ترین نهاد اقتصادی در افغانستان است.

در ادامه محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن خواهان همکاری کلی و جدی کارمندان این وزارت؛ معادن را  به عنوان وسیله انکشاف اقتصادی دانست وتاکید نمودند  تازمینه سازی سرمایه گذاری و همکاری با سکتور های خصوصی مهیاگردد.

محترمه نرگس نهان پیش از این در سمت های ریاست انسجام و پالیسی اداره امور، رئیس خزاین وزارت مالیه، معاون دانشگاه کابل و معین وزارت معارف  و تحصیلات عالی کار وفعالیت نموده است.