مسوول برنامه های حمایت صنایع استخراجی (ESSP) در وزارت معادن وپترولیم مورد تقدیر قرار گرفت - وزارت معادن و پترولیم

مسوول برنامه های حمایت صنایع استخراجی (ESSP) در وزارت معادن وپترولیم مورد تقدیر قرار گرفت

محترم میراحمد جاوید سادات معین پالیسی وبرنامه های وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان طی محفل ویژه ای با خانم صوفی ریکارد(Sophie Rickard) مسوول برنامه ها ی حمایت صنایع استخراجی (ESSP) خدا حافظی کرد.

محترم سادات ضمن قدردانی از کارکرد های خانم صوفی در وزارت معادن وپترولیم، همچو برنامه ها را نیاز مبرم دراین وزارت دانست.

به پاس خدمات ارزنده خانم صوفی تحفه آماده شده از سنگ مرمر به نماینده گی از وزارت معادن وپترولیم برایشان اهدا گردید.