تدویر برنامه سروی مهارت های تخنیکی سکتور خصوصی معدن کاری در ریاست معادن ولایت کابل - وزارت معادن و پترولیم

تدویر برنامه سروی مهارت های تخنیکی سکتور خصوصی معدن کاری در ریاست معادن ولایت کابل

پروگرام حمایت از سکتور استخراجی معادن (ESSP)  جهت زمینه سازی و بهبود وضعیت معدن کاران با اشتراک محترم نجیب الله رئیس معادن ولایت کابل و عده‏ی از متشبثین و معدن کاران سکتورهای خصوصی، نماینده نهاد حمایت کننده از سکتورصنایع استخراجی در ریاست معادن کابل برگزار گردید.

هدف از تدویر این برنامه، سروی بررسی های تخنیکی و نیازمندی های آموزشی معدن کاران و قرار دادی های وزارت معادن و پترولیم بوده و پیرامون مشکلات معدن کاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه این برنامه معدن کاران و متشبثین سکتور های خصوصی مشکلات خودرا در راستای معدنکاری با نهاد ذیربط در میان گذاشته و خواستار حل آن از سوی نهاد های مسوول گردیدند.

نبود همکاری نیروهای امنیتی، نوع باج گیری ها، زمان گیر بودن عقد قرار دادها در وزارت معادن و پترولیم، عدم نسبی برنامه های آموزشی معیاری برای کارمندان صنایع استخراجی معادن، نبود همکاری حکومت های محلی و لسوالی ها با معدن کاران،کمبود افراد مسلکی و متخصص در بخش پروسس معادن از جمله معضلات پیش روی معدن کاران سکتور خصوصی محسوب میشود.

در اخیر نهادحمایت از صنایع استخراجی تعهد سپردند که به منظور حل مشکلات جهت رسانیدن پیام معدن کاران سکتورخصوصی به مقام های مسوول تلاش خواهند کرد.

این برنامه در 34 ولایت افغانستان تطبیق میگردد که نخستین برنامه آن از ریاست معادن ولایت کابل آغاز گردید.