جلسه هیئت رهبری وزارت معادن وپترولیم تدویر یافت - وزارت معادن و پترولیم

جلسه هیئت رهبری وزارت معادن وپترولیم تدویر یافت

اولین جلسه هیئت رهبری تحت ریاست جلالتماب محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.ا با حضورمحترم  میراحمد جاوید سادات معین پالیسی وبرنامه ها و روئسا مورخ 1396.1.28در صالون کنفرانس این وزارت  برگزار گردید.

نخست محترمه نهان ضمن تاکید فرهنگ اعتماد سازی میان همکاران، اهداف و دیدگاه مشترک را به جای اهداف فردی مقدم دانسته وپیامد آنرا پیشرفت کاری در سطح وزارت خواند.

محترمه نهان خواهان همکاری تمام روئسا مبنی بر آوردن اصلاحات در راستای کاری شان  شدند و بلند بردن جایگاه وزارت را در اجرای وظایف توام با تحرکات بیشتر عنوان کرد.

در اخیر روئسای مربوطه مشکلات و پیشنهادات خویش را  در عرصه کار و فعالیت شان ابراز نمودند که از جانب محترمه نهان  هدایات لازم در زمینه ارایه گردید.