تدویرجلسه مقدماتی مالکین ذینفع پروسه معدنکاری در وزارت معادن وپترولیم

سه شنبه 28 حمل 1397 جلسه نماینده گان اتاق های تجارت وصنایع تحت ریاست محترمه غزال حبیب یار صافی معین مالی واداری در وزارت معادن وپترویم تدویر یافت.

در این نشست محترمه صافی معین مالی واداری با حضور داشت نماینده گان اتاق های تجارت وصنایع داخلی و بین المللی واتاق تجارت زنان، ضمن صحبت روی موضوعات مرتبط به مالکین ذینفع شرکت ها ی معدنکاری، خواهان همکاری شان در راستای ثبت وراجستر وتدویر ورکشاپ های آگاهی دهی دررابطه به موضوع شدند .