ارزیابی پیشرفت کاری جلسات مشترک وزارت معادن وپترولیم وصنایع استخراجی

در جلسه صنایع استخراجی AEITI تحت ریاست محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان با حضور محترم عنایت الله مومند معین تخنیکی معادن، اعضای صنایع استخراجی AEITI وعدۀ ای از روئسا بروز یکشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۷در این وزارت برگزار شد.

محترمه نهان روی تعهدات جلسات قبلی مبنی بر ارزیابی و پیشرفت های کاری ریاست کادستر و ریاست حقوقی صحبت نمودند.

همچنان محترمه نهان روی تعهدات وزارت معادن وپترولیم درمورد پالیسی ها، شفافیت سیستم عواید، سیستم کادسترنیز بحث های تخنیکی نمودند.