بررسی پلان عواید وبودجه منظور شده سال ۱۳۹۸ وزارت معادن وپترولیم

 
نشستی تحت ریاست محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان به منظور بررسی پلان عواید وبودجه منظور شده وزارت معادن وپترولیم طی سال ۱۳۹۸ با اشتراک معین های وزارت معادن و پترولیم، روئسا و مسئولین پروژه های انکشافی در صالون کنفرانسهای این وزارت تدویر یافت .
 
در این جلسه روی مقایسه پلان پیش بینی شده عواید سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸، بودجه منظور شده پروژه های انکشافی وعادی ، حمایت از پروژه های انکشافی ، مس عینک ، سروی معادن قیمتی، مطالعات تخنیکی واقتصادی معدن ذغال سنگ آشپشته، انکشاف سکتور صنایع استخراجی افغانستان مطالعات جیولوجیکی، تفحصات ونقشه برداری ساحات معدنی، مطالعات تخنیکی پایپلاین تاپی، انکشاف پترولیم، احداث پایپ لاین شبرغان مزارشریف موضوعات مهم بحث وتبادل نظر صورت گرفت.