توقف (584) ساحه فعالیت های غیرقانونی وخودسر توسط کمیته محافظت معادن

خبرنامه مطبوعاتی

تعداد (584) ساحه که در آن استحراج غیرقانونی و خودسر جریان داشت توسط کمیته محافظت از معادن شناسایی، فعالیت های ساحات متذکره متوقف گردید.

به اساس حکــم مقــام ریاست ج.ا.افغانستان و در روشنی احکام مندرج قانــون معــادن کمیتۀ را  تحت نام "محافظت از معادن" تحت ریاست وزارت معادن وپترولیم و ریاست امور اقتصادی شورای امنیت ملی متشکل از اعضای دایمی وغیر دایمی، نمایندگان وزارت های معادن، داخله، دفاع ملی، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی کشور تشکیل گردیده است.

هدف از ایجاد این کمیته بهبود وضعیت امنیتی در حفاظت و نهگداشت منابع منرالی وجلوگیری از معدنکاری غیر قانونی، قانون مند سازی معادن،  ایجاد جای کار به مردم وکاهش فقر میباشد. به اساس گزارشات کمیته محافظت معادن در حدود 584 مورد استخراج خود سر و غیرقانونی متوقف شده است.

کمیته مذکور توانسته از تعداد  312 نفر از افرادی که مصروف فعالیت های غیرقانونی معدنکاری بودند تعهد نامه کتبی اخذ و افراد مذکور را به عقد قرارداد رسمی وقانونی تشویق نماید.  این فعالیت ها با هماهنگی ارگان های محل و اهالی صورت گرفته است.

وزارت معادن و پترولیم همواره بر جلوگیری از استخراج غیر قانونی و خودسر معادن تاکید داشته و درین راستا از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزیده، حفاظت از منابع طبیعی و استخراج قانونی معادن کشور به منظور رشد اقتصادی، اشتغال زایی و فقرزدایی از اولویت های این وزارت میباشد.