پلان مالی سال ۱۳۹۸ تصدیهای کود و برق و سمنت جبل السراج مورد تایید قرارگرفت

یکشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی تصدیها به هدف منظوری پلان مالی ۱۳۹۸ کود و برق و سمنت جبل السراج در سالون کنفرانسهای معینیت مالی واداری دایرگردید.

این جلسه تحت ریاست محترم سید محبوب الله ربانی معین مالی واداری باحضورداشت نمانیده گان با صلاحیت تصدی های کود و برق وسمنت جبل السراج، وزارت های تجارت و صنعت، مالیه، اقتصاد، تعدادی از روئسا وکارمندان این وزارت تدویریافت.

دراین جلسه روئسای محترم تصدی های کودو برق و سمنت جبل السراج به نوبه خویش گزارشات شان را مبنی بر وضعیت تخنیکی و اقتصادی، تصویب پلان مالی ۱۳۹۸، عواید، تولیدات،  مصارف ومفاد خالص پلان شده را نمودند.  

سپس محترم معین مالی و اداری تولیدات، عواید و مصارف پلان شده وتحقق یافته سه سال اخیر را با هم مقایسه نمودند.

دراخیر بعد از استماع گزارشات و جر و بحث های اعضای شورای عالی تصدیها ضمن اینکه پلان تولیدی مالی ۱۳۹۸ تصدی ها را مورد تایید قراردادند، فیصله به عمل آمد تا موضوع فروش کود غرض منظور ی به شورای عالی اقتصادی محول گردد.