برنامه آگاهی دهی قانون منع آزار واذیت زنان واطفال دروزارت معادن وپترولیم تدویریافت

برنامه آگاهی دهی  " قانون منع آزار واذیت زنان واطفال" از جانب آمریت جندر  با همکاری ریاست اداری وخدمات وزارت با حضور محترم مصطفی مجیدیار سرپرست ریاست اداری وخدمات، محترمه خدیجه کاظمی آمر جندر  برای ۵۰ تن از کارمندان اناث و ذکور این وزارت برگزار گردید.

دراین برنامه نخست محترم مجیدیار ضمن یادآوری مزایای قانون منع آزار واذیت زنان واطفال، گفت: با اجرایی شدن این قانون جلو آزار و اذیت زنان و اطفال گرفته می شود. همچنان از تیم امریت جندر در راستای راه اندازی همچو برنامه ها ابراز امتنان نمودند.

بعدآ محترمه خدیجه کاظمی و وژمه غنی طی پرزنتیشن در مورد جوانب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال معلومات ارایه نمودند.

دراخیر برنامه پرسش های از اشتراک مطرح گردید که از جانب تیم امریت جندر پاسخ ارایه گردید.