پلان عمل مبنی برتعهدات وزارت معادن وپترولیم در برابرجامعه جهانی در سال۲۰۱۹

نشست تخنیکی به منظور مرور و بررسی گزارشات ریاست های وزارت معادن وپترولیم مبنی برتعهدات شان در برابر معیارهای اتحادیه اروپا، دوشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ دراین وزارت تدویر و روی عملی نمودن پالیسی ها و استراتیژی های آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محترم محمد فهیم هاشمی سرپرست ریاست پالیسی روی پیشرفت کاری ریاست های مربوطه در راستای عملی نمودن تعهدات جامعه جهانی معلومات همه جانبه ارایه نمودند که مورد تایید اشتراک کننده گان قرارگرفت.

دراین نشست محترم سید محبوب الله ربانی معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم ضمن استماع گزارشات ریاست های مربوطه، از پیشرفت های کاری شان ابراز سپاس نموده وتاکید بالای تطبیق بیشتر این پروسه گردید.

دراخیر جلسه محترم ربانی روی پلان عمل تعهدات جدید وزارت معادن وپترولیم در  سال ۲۰۱۹ در برابر جامعه جهانی صحبت نموده و هدایات لازم را به مسوولین بخش ارایه کردند.