معرفی رئیس عمومی تصدیها وشرکت های دولتی وزارت مالیه با تیم کاری شان در وزارت معادن وپترولیم

 به منظور هماهنگی، تطبیق وعملی ساختن احکام قانون شرکت های دولتی به اسرع وقت محترم شفیق الله شهرانی رئیس عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی و مختط وزارت مالیه با تیم کاری شان در وزارت معادن وپترولیم توسط محترم سید محبوب الله ربانی معین مالی واداری این وزارت رسمآ معرفی گردید.