اشتراک سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان در کنفرانس بین المللی نفت وگاز ( هندوستان )

درحاشیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی نفت و گاز در هندوستان، محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ج.ا.افغانستان طی نشست های جداگا نه با وزرای معادن و انرژی کشورهای اشتراک کننده کنفرانس بین المللی نفت وگاز، در راستای فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های نفتی افغانستان،وهمکاری ها ی تخنیکی در سکتور صنایع استخراجی بحث و گفتگو نمودند.

قابل یادآوریست کنفرانس بین المللی نفت و گاز که ازجانب وزارت پترولیم و انرژی هندوستان تنظیم گردیده از تاریخ 9 الی 12 فبروری ادامه دارد.