بودجه سال ۱۳۹۸ با تفکیک پروژه ها مورد بحث قرارگرفت

عواید ربع اول وبودجه سال مالی ۱۳۹۸توسط محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان با حضورداشت معینان وروئسای این وزارت مورد ارزیابی قرارگرفت.

دراین جلسه روی راپور مصارف بودجه انکشافی سال۱۳۹۸، اعمار پروژه ها، تعمیرات وتجهیزات مرکز و ولایات، پروژه های مس عنیک، مطالعات تخنیکی تاپی، انکشاف پترولیم، احداث ۹۴.۵کیلومتر پایپ لاین جدید انتقال گاز از شبرغان – مزارشریف، سروی معادن قیمتی، حفاری دوحلقه چاه استخراجی در ساحات گاز دار یتیم تاق، مطالعات تخنیکی واقتصادی معدن ذغال سنگ آشپشته ولایت بامیان وانکشاف سکتور صنایع استخراجی افغانستان بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

در پایان جلسه، محترمه نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم به ادارات مربوطه آن هدایات لازم ارایه نمودند.