نهایی شدن پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ وزارت معادن وپترولیم

 

در نشست پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت معادن وپترولیم تحت ریاست محترم حسین دادشفاهی معین سروی جیالوجی بااشتراک نمایندگان ادارات مختلف وتعدادی از روسای این وزارت، روی یافته های ادارات مبنی بر پیشنهادات آنان در راستای تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری صحبت گردید.
هدف از این نشست، بهبود پروسه پلان‌گذاری و گزارش‌دهی وزارت معادن وپترولیم برای ترتیب پلان عمل تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری است .
دراین نشست محترم فهیم هاشمی سرپرست ریاست پالیسی گفت : پلان عمل علیه فساد اداری، به تاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری، مصوبه های شورای عالی حاکمیت قانون، واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساداداری جهت تقویت پروسه حسابدهی وحمایت همه جانبه در راستای جلوگیری از فساد در صنایع استخراجی تهیه وترتیب شده است ویک تعداد برنامه های جانبی مورد نیاز در عرصه کاهش فساد در سکتور معادن دراین پلان نیز در نظر گرفته شده است
همچنان دراین برنامه محترم قسیم الله قادری سرپرست ریاست کادستربه نوبه خود درمورد نظریات ادارات ذیدخل وشامل سازی نظریات در پلان‌ عمل بحث نمود.
دراخیر بعداز شامل سازی نظریات ادارات ذیدخل در پلان عمل، پلان متذکره نهایی گردید.