افزایش نقش زنان در صنایع استخراجی کشور

از روز جهانی زن تحت عنوان" تعادل برای بهتر زیستن" در تالار موزیم سروی جیالوجی وزارت معادن وپترولیم تجلیل به عمل آمد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن تبریکی روزجهانی زن گفت:" مشارکت سیاسی واجتماعی در جامعه یکی از نیازها برای توسعه جامعه است که در هفده سال گذشته زنان افغان با مشارکت سیاسی واجتماعی شان در تصیم گیری های بزرگ کشور سهیم بوده وبه مثابه تصمیم گیران واقعی سرنوشت سیاسی شان را رقم می زدند."
محترمه نهان ضمن قدردانی از نقش زنان برای ساخت یک جامعه بهتر، بر تعهد رهبری دولت و وزارت معادن وپترولیم برحمایت از نقش زنان تاکید ورزیده تاکید روی اصلاحات، تطبیق اصلاحات، استخدام کادرهای جوان به ویژه زنان، تقویت نقش زنان در گفتمان های استراتیژیک پیرامون صنایع استخراجی، تشویق زنان تجارت پیشه افغان برای سهم گیری در فعالیت های معدنکاری تاکید نمودند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد ایجاد مرکز پروسس، پالش سنگ ها ی قیمتی افزود:" وزارت معادن وپترولیم در نظر دارد که مرکز پروسس وپالش سنگ های قیمتی را با همکاری سکتور خصوصی ایجاد نماید، این مرکز می تواند فرصت های زیای برای کسب وکار زنان تجارت پیشه را فراهم نماید که این خود نشان دهنده تصمیم قاطع رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حمایت از نقش زنان در سطوح مختلف به ویژه سکتور خصوصی کشور می باشد.
"

محترمه نهان طی سخنرانی خویش در مورد دست آوردهای اخیر این وزارت گفت:" برنامه و دست آوردهای عمده این وزارت شامل تقویت مبنای حقوقی فعالیت های معدنکاری از طریق طرح وعملی نمودن نقشه راه سکتور صنایع استخراجی، قانون ومقرره های معادن، آغاز روند اعطای جواز وقرارداد برای ساحات معدنکاری، ارزیابی و بررسی حدود 60 قرارداد به هدف حل مشکلات آن ها، راه اندازی برنامه های حکومتداری الکترونیکی به هدف شفافیت، بهبود سیستم مدیریت قراردادهای معدنکاری و راه اندازی مطالعات زنجیره ارزش منرال ها می باشد."

در جریان کنفرانس سپوژمی وردک معین مسلکی وپالیسی وزارت امورزنان، منیژه وافق رئیس اتاق وصنایع زنان افغانستان، رحیم الله سمندر رئیس اجرائیوی اتاق صنایع ومعدن افغانستان، امان الله سلطانی نماینده GIZ، با حضورداشت سید محبوب الله ربانی معین مالی واداری وزارت معادن وپترولیم، نماینده گان زنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر، سکتور خصوصی، ادارات دولتی، تعدادی از روسآ و کارمندان این وزارت پیراموان موضوع سخنرانی نمودند.
برنامه با توزیع تحایف برای زنان خاتمه یافت.
قابل یادآوریست که این برنامه توسط وزارت معادن وپترولیم با همکاری پروژه GIZ، اتاق صنایع ومعادن واتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان برگزار گردید.