نقشۀ راه سکتور صنایع استخراجی، نهایی شده است

 چهارشنبه، ۴ ثور ۱۳۹۸

 کابل، افغانستان: وزارت معادن و پترولیم، طی سال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ فعالیت‌هایش را بیشتر روی تطبیق اصلاحات حقوقی، بررسی مشکلات قرار دادهای فعلی و اصلاح   ساختار سازمانی، متمرکز نموده بود.

 نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن پترولیم که روز چهارشنبه در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت"، گزارش دستاوردها وبرنامه های این وزارت را در مرکز اطلاعات   ورسانه های حکومت ارایه می کرد، افزود: وزارت معادن وپترولیم نقشۀ راه سکتور صنایع استخراجی را نهایی کرده است. 
 این سند، رهنمودِ اصلاحی کوتاه مدت، میان مدت و طویل‌ المدت برای سکتور صنایع استخراجی می ‌باشد.
 همچنان برای تطبیق نقشۀ راه، استراتیژی اصلاحات از سوی وزارت معادن وپترولیم تهیه گردیده است.

 افزون براین قانون جدید معادن نهایی شده است تا بربنیاد آن سیستم مدیریت سکتور صنایع استخراجی بهبود بخشیده شود. مطابق احکام قانون جدید، پروژه‌های معدنکاری به   مقیاس کوچک از طریق ارایه درخواستی اعطا گردیده و پروژه‌های معدنکاری به مقیاس بزرگ، بر مبنای یک پروسۀ شفاف به داوطلبی سپرده می‌شوند.

 بانو نهان گفت همزمان با تطبیق اصلاحات در بخش‌های حقوقی، روند بررسی قراردادهای موجود معدنکاری آغاز شده است و مشکلات ۱۴ قرارداد در بخش‌های هایدروکاربن   و معدنکاری- به-مقیاس کوچک و بزرگ، مرفوع گردیده است. حل مشکلات پروژه‌های بزرگ مانند مس بلخاب، طلای بدخشان، طلا و مس زرکشان و مس شیدا از   دستآوردهای عمده وزارت معادن وپترولیم در جریان سال گذشته می‌باشد.

 وزارت معادن وپترولیم همزمان با تطبیق اصلاحات در ساختار سازمانی این وزارت، روی بهبود سیستم‌ مدیریت قراردادها و جمع‌آوری عواید نیز کار کرده است. در این بخش   برنامه‌های الکترونیکی جهت جمع‌آوری عواید غیر مالیاتی، مدیریت کادستر و پورتال شفافیت؛ طرح و راه اندازی شده است.

 این وزارت به منظور رشد سهم سکتور صنایع استخراجی فعالیت‌ هایش را برای سال آینده در زمینۀ جذب سرمایه‌ گذاری متمرکز کرده است که در گام نخست آجندای حقوقی   سکتور صنایع استخراجی که شامل تصویب مقرره‌ها و طرزالعمل‌های معدنکاری می‌گردد، تکمیل می شود. 

 همزمان با تکمیل اسناد تقنینی، روند اعطای جواز و قرارداد ۴۳ ساحه دارای مواد معدنی را که وزارت معادن و پترولیم روند سروی آن را قبلا آغاز و اکنون ساحات متذکره از   طرف شورای عالی اقتصادی و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تایید گردده است، آغاز خواهد شد.

 افزون بر این، روند داوطلبی ۱۴۷ ساحۀ دارای مواد ساختمانی تکمیل خواهد شد. این ساحات که سروی آن قبلا در سال ۱۳۹۷ تکمیل گردیده است، نیازمندی‌های سکتور   خصوصی افغانستان را تا حدودی مرفوع خواهد نمود.

 بانو نهان گفت طی سال آینده، سروی ۱۵ ساحۀ دارای مواد معدنی راه اندازی می گردد. هدف وزارت معادن وپترولیم برای سال آینده، انجام سروی جیولوجی در ساحاتی   می‌باشد که ساکنان آن از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته اند.