سرپرست وزارت معادن وپترولیم با هیئت بلند پایه بانک جهانی ملاقات کرد

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان با هیئت بلند پایه بانک جهانی با حضور داشت محترم عنایت الله مهمند معین تخنیکی معادن، محترم ولی الله څدران معین پالیسی وبرنامه هاوتعدادی از روسآ این وزارت دردفتر کارش ملاقات نمود.

دراین نشست هردوجانب روی چهارچوب تطبیقی پروژه های بانک جهانی در راستای معدنکاری به خصوص سکتور نفت وگازو منرال ها بحث وتبادل نظر کردند
محترمه نهان ضمن ابراز سپاس از حمایت بانک جهانی در راستای پروژه های معدنکاری، همکاری بانک جهانی را گام بزرگی خوانده و خواهان تداوم آن گردید.
دراخیر در رابطه به موضوع وعده همکاری دوجانبه سپرده شد.