ریاست هماهنگی ولایات - وزارت معادن و پترولیم

ریاست هماهنگی ولایات

معرفی ریاست هماهنگی ولایات

ریاست هماهنگی ولایات نظر به لزوم دید کاری در سال 1390 با تشکیل 21 کارمند در چوکات وزارت معادن و پترولیم ایجاد و تحت نظر معینیت تخنیکی وظایف محوله خویش را انجام میدهد.

این ریاست مسوولیت هماهنگی فعالیتهای  ریاست ها و آمریت های ولایتی و واحد ارتباطی میان ریاست های ولایات و مقام وزارت می باشد.

معرفی رییس هماهنگی ولایات

دیپلوم انجنیر میراحمد قاسمی در سال 1361 از رشته جیولوجی و معدن در مقطع لیسانس و در سال 1368 ازرشته استخراج معادن مواد مفیده جامد در مقطع ماستری از دانشگاه پولیتخنیک کابل فارغ گردیده است.

آقای قاسمی در سمت های معاون ریاست پلان، معاون ریاست تدارکات، آمر بودجه انکشافی، رییس کادستر معادن و از سال 1391 بدینسو به صفت رییس هماهنگی ولایات ایفای وظیفه می نماید.

کارکردهای ریاست هماهنگی ولایات

·        قانون مند ساختن فعالیت های معدن کاری در ولایات از طریق ریاست هاو امریت های ولایات با همکاری ارگان های ذیربط.

·        جمع آوری عواید مواد ساختمانی که توسط افراد و اشخاص بطور پراگنده مورد استفاده قرا میگرفت.

·        ایجاد سهولت ها و تشویق سرمایه گذاران در ولایات، تفویض صلاحیت طی مراحل قرار دادها و پروتوکول مواد معدنی و ساختمانی الی مقدار 1000 مترمکعب به ریاست ها و آمریت های معادن ولایات.

·        تنظیم سفر های ولایتی جهت مشکلات دفاتر ولایتی

·        اعمار تعمیرهای اداری در 20 ولایت

·        تهیه وسایط نقلیه برای 32 ریاست و آمریت.

·        تجهیز ریاست ها و آمریت های معادن ولایات با وسایل تخنیکی

·        طی مراحل (182) قرار داد و پروتوکول باشرکت ها و افراد انفرادی که در نتیحه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای تعداد (7588) تن مساعد گردیده است.