فورم ثبت شکایات

اگر شما از نحوه ارائه خدمات در ادارات وزارت معادن وپترولیم  در زمینه نقض قوانین،عدم انجام وظیفه ،عدم رسیدگی به مشکلات، عدم پاسخگویی و یا ضعف در ارائه خدمات شکایت دارید ا ز طریق فورم ثبت شکایات  با ما در تماس شوید تا به مشکلات تان رسیدگی شود.

فورم ثبت شکایات 

 

گزارش رسیدگی به شکایات شما (01)

گزارش رسیدگی به شکایات شما (02)