ریاست هماهنگی ولایات

معرفی ریاست هماهنگی ولایات

ریاست هماهنگی ولایات نظر به لزوم دید کاری در سال 1390 با تشکیل 21 کارمند در چوکات وزارت معادن و پترولیم ایجاد و تحت نظر معینیت تخنیکی وظایف محوله خویش را انجام میدهد.

این ریاست مسوولیت هماهنگی فعالیتهای  ریاست ها و آمریت های ولایتی و واحد ارتباطی میان ریاست های ولایات و مقام وزارت می باشد.

 

کارکردهای ریاست هماهنگی ولایات

·        قانون مند ساختن فعالیت های معدن کاری در ولایات از طریق ریاست هاو امریت های ولایات با همکاری ارگان های ذیربط.

·        جمع آوری عواید مواد ساختمانی که توسط افراد و اشخاص بطور پراگنده مورد استفاده قرا میگرفت.

·        ایجاد سهولت ها و تشویق سرمایه گذاران در ولایات، تفویض صلاحیت طی مراحل قرار دادها و پروتوکول مواد معدنی و ساختمانی الی مقدار 1000 مترمکعب به ریاست ها و آمریت های معادن ولایات.

·        تنظیم سفر های ولایتی جهت مشکلات دفاتر ولایتی

·        اعمار تعمیرهای اداری در 20 ولایت

·        تهیه وسایط نقلیه برای 32 ریاست و آمریت.

·        تجهیز ریاست ها و آمریت های معادن ولایات با وسایل تخنیکی

·        طی مراحل (182) قرار داد و پروتوکول باشرکت ها و افراد انفرادی که در نتیحه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای تعداد (7588) تن مساعد گردیده است.