ریاست تفتیش داخلی

خلص سوانع رئیس تفتیش داخلی

 محترم محمد فهیم هاشمی پسر الحاج اکرم هاشمی درولایت کندز دریک فامیل روشنفکر دیده به جهان گشود وی تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رسانیده و دوره لیسانس خویش را در رشته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل تکمیل کرد. و سند ماستری خویش را از طریق برنامه بورسیه تحصیلی فولبرایت از پوهنتون دولتی ایالت وکلاهومای ایالات متحده امریکا در رشته مطالعات بین المللی بدست آورده است.

آقای هاشمی از سال ۱۳۹۰ الی اکنون در بست های مختلف در وزارت معادن و پترولیم ایفای وظیفه نموده است. موصوف الی ماه جوزا سال ۱۳۹۶ به حیث مشاور ارشد حقوقی و پالیسی در یکی از پروژه های اداره انکشاف بین المللی دولت بریتانیا ایفای وظیفه نمود .

وی از سال۱۳۹۶ الی سرطان ۱۳۹۷به حیث سرپرست ریاست تحلیل اقتصادی و طرح و ارزیابی پالیسی های وزارت معادن و پترولیم مصدر خدمت گردید وبعد به تاریخ ۱/۵/۱۳۹۷ بر اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری به حیث سرپرست ریاست تفتیش داخلی این وزارت گماشته شد.

کارکرد های ریاست تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی در شش ماه اول سال مالی مطابق پلان منظور شده سال۱۳۹۷ مطابق پلان مراجع ذیل را درولایات تحت بررسی خویش قرار داده است

 • ریاست تصدی کود و برق مزار شریف

 • آمریت معادن ولایت لغمان

 • ریاست معادن ولایت میدان وردک

 • ریاست معادن ولایت کنر ها

 • ریاست تصدی افغان گاز

 • ریاست تصدی ذغالسنگ شمال

 • ریاست تصدی سمنت جبل السراج

 • آمریت سروی نفت و گاز شمال

 • ریاست معادن ولایت جوزجان

 • ریاست معادن ولایت لوگر

 • ریاست معادن ولایت خوست

 • ریاست معادن ولایت پکتیا

بر علاوه از بررسی واحد های فوق الذکر نظر به هدایت مقام محترم وزارت مطابق به طرزالعمل شکایات آنلاین بررسی و پروسه امتحانات بست های ۵ و ۶ نظر به شکایات تعداد هفت نفر از پروسه امتحانات در آمریت سروی نفت و گاز شمال دریافت و بررسی گردید.

 •  بررسی در رابطه به رنگمالی تعمیر وزارت

 • بررسی موضوع قرار داد های سال ۱۳۹۳ مطابق به حکم (۲۹۱۹) ریاست جمهوری و مکتوب نمبر (۱۷۷) مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ ریاست محترم دفتر
   

 • بررسی قرار داد شرکت سنگ مرمر ساحه ولسوالی انجیل ولایت هرات

 • بررسی شکایات کارمندان ریاست تفتیش معادن و ریاست کادستر معادن پیرامون اظافه کاری شان

 • بررسی موضوع قرارداد(۱۹)قلم تایر و فلز باب ضرورت ریاست تصدی ذغال سنگ شمال به شرکت خورشید شمال

 • بررسی موضوع خریداری سامان آلات و تجهیزات پایپ لاین گاز شبرغان الی مزارشریف