ریاست تفتیش داخلی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تفتیش داخلی

 

دست آورد های ریاست تفتیش داخلی درمورد تحصیل طلبات ریاست معادن ولایات معادن

1-ریاست معادن ولایت ننگرهار .طلب (6139345)افغانی تحصیل شده (72879)افغانی باقیمانده (6066466).

2- ریاست سروی نفت وگاز .طلب (10903430)افغانی تحصیل شده (2217350) افغانی باقیمانده (8686080).

3- ریاست معادن ولایت فاریاب. طلب (1228244) افغانی تحصیل شد ه (35672) افغانی باقیمانده (1192572).

4- ریاست معادن ولایت بدخشان . طلب (442192) افغانی تحصیل شده (122316) افغانی باقیمانده (319876).

5- ریاست معادن ولایت تخار. طلب(3655880) افغانی تحصیل شده ( 13999) افغانی باقیمانده (3641881) افغانی

6- ریاست معادن ولایت کندز. طلب (475157) افغانی تحصیل شده (347434) افغانی باقیمانده (127723).