ریاست تفتیش داخلی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تفتیش داخلی

بیوگرافی مختصر شاه سعید تحفه

شاه سعید تحفه فرزند میر سعید درسال 1330ه ش در ولایت بدخشان متولد گردید . ودرسال 1354از دارالمعلمین عالی سید جمال الدین افغان از رشته (کیمیا ، بیولوژی)  سند تحصیلی خود را به سویه فوق بکلوریا به دست آورد.

دوره کاری محترم تحفه  از سال 1352- 1381درولایات نمیروز، تخار وکابل  به حیث آموزگار، از آن زمان به بعد از سال 1381-1384به صفت ریس تصدی خدمات شاروالی،  معاون ملکیت های شاروالی،  معاون اداری شاروالی ولایت کابل کاروفعالیت نموده است وی از سال 1384تاالحال به صفت رییس  تفتیش داخلی وزارت معادن وپترولیم ایفای وظیفه ونظر به خدمات صادقانه اش در دوایر مختلف دولتی موفق به دریافت تقدیرنامه ها وتحسین نامه ها از ادارات مختلف شده است .

دست آورد های ریاست تفتیش داخلی درمورد تحصیل طلبات ریاست معادن ولایات معادن

1-ریاست معادن ولایت ننگرهار .طلب (6139345)افغانی تحصیل شده (72879)افغانی باقیمانده (6066466).

2- ریاست سروی نفت وگاز .طلب (10903430)افغانی تحصیل شده (2217350) افغانی باقیمانده (8686080).

3- ریاست معادن ولایت فاریاب. طلب (1228244) افغانی تحصیل شد ه (35672) افغانی باقیمانده (1192572).

4- ریاست معادن ولایت بدخشان . طلب (442192) افغانی تحصیل شده (122316) افغانی باقیمانده (319876).

5- ریاست معادن ولایت تخار. طلب(3655880) افغانی تحصیل شده ( 13999) افغانی باقیمانده (3641881) افغانی

6- ریاست معادن ولایت کندز. طلب (475157) افغانی تحصیل شده (347434) افغانی باقیمانده (127723).