ریاست معدنکاری کوچک و حرفوی

 

گزارش کاری ریاست معدنکاری کوچک و حرفوی طی سال مالی 1396

 

هــدف : مطابق لایحـه وظایف ریاست معدنکاری کوچک وحرفوی منحیث یک اداره همکاربا سایر ادارات وزارت دربخش ارایه مشوره های تخنیکی با کیفیت به منظور بهره برداری و انکشاف معدنکاری کوچک ، تدویر سمینار ها و نظارت از تطبیق برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات ، نظارت از امور معدنکاری و رسمی سازی معادن به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم  از جمله وظایف اصلی این اداره میباشد .

 

معرفی ریاست معدنکاری کوچک و حرفوی :

قبلآ ریاست تصدی استخراج معادن مواد مفیده جامد در چوکات وزارت معادن و پطرولیم موجود بود که به اساس مصوبه (۳۴) مورخ ۱۳۸۹/۸/۱ شورای محترم وزیران تغیر شخصیت حقوقی   نموده و به نام ریاست انکشاف معدنکاری کوچک و حرفوی در سال ۱۳۹۰در تشکیل این وزارت عرض اندام نمود.

این ریاست 24  بست فنی ، 9 بست اداری و  ۸  بست کمپیوتر کار ، دریور و کارکنان خدماتی دارد که  هفت مدیریت عمومی نیز شامل آنست. مطابق لایحه وظایف دارای  وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

ارتقای ظرفیت ، شناســایی معادن کوچک و حرفوی ، رسمی ســازی ، ارزیابی اسناد تخنیکی   (سایت ویزت ها) ، نظارت و کنترول از انکشاف و تطبیق برنامه های آموزشی معدنکاری کوچک در مرکز و ولایات ، نظــارت و بررسی از معدنکاری حرفوی و برنامه های رسمی سازی آن.

 در بخش های  فوق فعالیت های ذیل را انجــام داده اســـت:

 

تدویر برنامه های آموزشی :

    دراین بخش 38 بر نامه آموزشی برای 21 ریاست های معادن ولایات تدویر گردیده و مواد آموزشی لازم بد سترس ایشان قرار داده شده است وهمچنان به تعداد(53) لکچرنوت با استفاده از کتاب هالکپرنـــوت هــای پوهنتون پولی تخنیک کابل،  کمپنی گف، و کمپنی مایداس وسایت های مختلف   انترنیتی تهیه گردیده است.

 

بخش شناسائئ معادن خودسر :

به تعداد 305 معدن مواد ساختمانی 5 معدن مرمر 2 معدن ذغالسنګ و 80 معدن احجارقمیتی و نیمه قیمتی خود سرشناسایی شده .

 

بخش رسمی سازی :

از اثر سعی و تلاش منسوبین ریاست به تعداد 73 معدن مواد ساختمانی 2 معدن ذغالسنګ و 3 معدن مرمر رسمی گردیده  و همچنان در بخش ترتیب سایت ویزت (ارزیابی های تخنیکی اسناد ) جمعآ به تعداد 233 مورد اجراأت صورت گرفته است .