ریاست تصدی های دولتی

دست آورد ها:

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی کود و برق از سال 1381 الی 1394

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی ذغال سنگ از سال 1386 الی 1394

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی افغان گاز از سال 1389 الی 1393

·        ارزیابی، طی مراحل و اخذ منظوری پلان های مالی و تولیدی سالانه تصدی های مربوطه

·        از اثر تقاضای پیهم این ریاست، تصدی ها در مورد پرداخت مکلفیت های مالیاتی شان اقدام نموده اند.

·        همکاری لازم در مورد فعالیت مجدد فابریکه سمنت جبل السراج درراستای تامین انرژی برق تدارک  وجوه مورد نیاز وسایر ضروریات

 دستاورد ها در راستای کاری در تصدی کود و برق:

·        سازماندهی پروسه های تولید و بهره برداری سالم از دستگاه های تولیدی.

·        چالانی، توقف و انجام امور ترمیم دستگاه های تولیدی بطور موفقانه

·        نورمال نگهداشتن رژیم تولید

·        تطبیق مقررات ایمینی در پروسه تولید