ریاست حقوقی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست حقوقی

بیوگرافی مختصر محمد عیسی " مهربخش  "وارسی کننده ریاست خدمات حقوقی وزارت معادن و پترولیم

محمد عیسی " مهربخش" فرزند عبدالوهاب در سال 1369 در یک فامیل روشنفکر چشم به جهان گشود . در سال 1387 به رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ راه یافت . در سال 1390 از دیپارتمنت حقوق عامه و روابط بین الملل پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ سند فراغت بدست آورد.  درسال 1391 به حیث کارشناس ریاست خدمات حقوقی وزارت معادن و پترولیم تعیین شد و از مدت یک سال بدینسو بحیث وارسی کننده ریاست خدمات حقوقی را ایفای وظیفه مینماید .

آقای مهربخش  آموزش ذیل را جهت بلند بردن ارتقای کیفیت کاری اش فراگرفته است

·        آموزش قرار داد سرچشمه یی نفت و گاز

·        ورکشاپ چارچوب تنظیم کننده صنایع استخراجی.

·        سیر علمی، تحت عنوان آشنایی با صنابع استخراجی کشور قرغزستان.

·        ورکشاپ مروری بر چارچوب حقوقی صنایع  استخراجی کشورهای پسا منازعه؛ کشور قطر

·        ورکشاپ انکشاف و بهبود رژیم حقوقی معادن، ایالات متحده آمریکا

·        اشتراک در کورس آموزشی تحت عنوان مسوده نویسی قرار دادهای معادن، کشور ترکیه

·        ورکشاپ مفاهیم جدید مسوده نویسی قوانین و مقررات؛ کشور ترکیه

 

دست آوردها طی سال مالی 1395

·        تهیه طرح تعدیل قانون معادن ( %100) در حال تدقیق در وزارت عدلیه

تهیه 7 مقرره به شرح ذیل:

·        مقرره صحت و ایمنی معادن ( %100) در حال تدقیق در وزارت عدلیه

·        مقرره استفاده از از مواد انفجاری در معادن نفت و گاز ( %100) در حال تدقیق  در وزارت عدلیه

·        مقرره حقوق و امتیازات انجینران مواجه به خطر ( %100)  در حال بررسی شدن در وزارت مالیه

·        مقرره تخنیکی معدنکاری ( %90) تحت بررسی نهایی کمیته حقوقی

·        مقرره مالی معادن ( %70) پروسه مسوده سازی آن ادامه دارد

·        مقرره داوطلبی قرار دادهای معدنکاری ( %65) پروسه مسوده سازی آن ادامه دارد

تهیه و اصلاح 6 طرزالعمل به شرح ذیل:

·        طرزالعمل اعطای قرار داد معدنکاری حرفه ای – نافذ

·        طرزالعمل آرشیف سازی و دیجیتال سازی اسناد کمیسیون وزرا -  نافذ

·        طرز العمل کاری کمیسیون وزرا – نافذ؛

·        طرزالعمل جمع آوری عواید ناشی از رویالتی مواد ساختمانی - مسوده

·        طرز العمل انتقال جواز  نهایی گردیده آماده تصویب هیئت رهبری وزارت است

·        طرزالعمل فروش کود کیمیاوی ( یوریا) فابریکات کود برق – نافذ

طرح وبررسی بیش از 8 موافقتنامه و تفاهمنامه به شرح ذیل:

·   تفاهم نامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری در عرصه منابع نفت و گاز و منابع منرالی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری آذربایجان

·        موافقتنامه بین وزارت معادن و پترولیم و وزارت تجارت و صنایع پیرامون گاز طبیعی فشرده

·   تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان پیرامون انکشاف بیشتر همکاری ها در حوزه انرژی

·        موافقت نامه پیرامون منابع طبیعی واقع در سرحدات مشترک بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان

·        تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادن

·        تفاهم نامه بین وزارت معادن و پترولیم و انستیتوت نفت پتروناس

·        تفاهم نامه بین جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه همکاری های علمی و تخنیکی

·   موافقت نامه بین جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون همکاری برای انکشاف پایپلاین گاز طبیعی

بررسی قرار داد ها

·        قرار داد  معدن مس و طلای زرکشان

·        قرار داد معدن طلای بدخشان

·        قرار داد معدن مس بلخاب

·        نظارت از بیش 50 پروسه داوطلبی های معادن و تدارکات

·        تهیه بیش از 50 مورد ارائیه مشوره های حقوقی به ریاست های متقاضی

·        تهیه اسناد داوطلبی سمنت هرات