آمریت جندر

هدف :

هدف از ایجاد امریت جندر در تشکیل وزارت معادن و پطرولیم، تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) بوده که هدف اساسی ان تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می باشد.

هدف از تساوی جنیست اجتماعی این است که زنان و مردان از حقوق شان مستفید شده و به طور مساویانه از امتیازات انکشافی بهره مند گردند و هرگز از اجرای کاری که برای یک زندگی کامل ورضایت بخش، مناسب، خوب و ضروری می باشد منع نشوند . از جانب دیگر هدف از تقویت زنان عبارت از وضعیتی است که آنها بتوانند کنترول زندگی خویش را دردست گرفته مسیر آن را تعین نمایندو توانمندی های خود را انکشاف داده تصامیم روشن گرفته، نفوذ و تاثیر مثبتی روی پروسه ها، مکانیزم ها و تصامیمی که در رفاه و سلامتی شان اثر دارد، وارد نمایند.

 

معرفی آمریت جندر

آمریت جندر مسوولیت دارد تا در قسمت فراهم آوری تسهیلات تخنیکی برای وزارت مطابق به تعهدات ملی و بین المللی همکار باشدو در طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها مربوط به جندر نظارت و مشوره های لازم را ارایه نماید.

  آمریت جندر همکارنزدیک در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در جهت اطمینان تمام آموزش ها از نگاه جندر و تعهدات دولت  در قبال  پیشرفت زنان باریاست محترم منابع بشری میباشد.

این آمریت مسولیت دارد تا با همکاری تخنیکی در اجرای پالیسی وزارت معادن پطرولیم و پالیسی تساوی جندر، شناسائی وتشخیص زنان برای ارتقای ظرفیت وهماهنگی با ریاست های وزارت کارو فعالیت نماید.

همکاری های موثردر ثبت معلومات و احصایه به اساس جنسیت و اشتراک فعال نماینده جندر در کمیته استخدام در طول پروسه اصلاحات از مسولیت های این آمریت میباشد و همچنان آمریت جندر در تفاهم با ریاست های وزارت در جهت حمایت و تشویق برای ارتقای ظرفیت کارمندان زن و اشتراک شان در موقف های تصمیم گیری می باشد .

این امریت جهت پیشبرد برنامه ها ی آموزشی و معرفی زنان در بورسیه های تحصیلی  به کمک مالی ،جلب و جذب دونر ها همواره تلاش مینماید تا زنان بتوانند ازآموزش و  تحصیلات عالی بهره مند گردند.

این آمریت در سال 1390 بنا بر پیشنهاد وزارت محترم امورزنان در چوکات تشکیلات وزارت معادن و پطرولیم تحت اثر معینیت مالی و اداری از طریق رقابت آزاد به کار و فعالیت خویش آغاز نمود. که دارای تشکیلات ذیل می باشد:

 یک آمریت بست (3)، دو بست (4) کارشناس  و یک امربر .

این امریت با ایجاد یک دفتر کاری در ریاست عمومی سروی جیولوجی به اساس هدایت مقام محترم وزارت و مکتوب رسمی وزارت محترم امور زنان در سال 1392 و ملغی قراردادن  شورای زنان در ان ریاست محترم بکار و فعالیت آغاز نمود.

 کارکردو دست آورد های سال مالی۱۳۹۷ امریت جندر

 • تدویر چهار برنامه ولایتی و آگاهی بیش از ۸۰ تن از کارمندان اناث و ذکور در ریاست های معادن ولایات پیرامون قوانین ملی و بین المللی ، نقش زنان در سکتور معادن ، مدیریت معادن در سکتور و قانون منع آزار و اذیت علیه زنان.
 • معرفی ۱۵ تن کارمندان اناث به پوهنتون خصوصی و تمدید فیس ۱۰۰٪ آنها از بودجه دونر تمویل کننده
 • معرفی ۴ تن کارمندان اناث به دور ماستری از طریق بودجه جی ای زید  به پوهنتون های جهان و پیام نور 
 • معرفی دو تن از کارمندان اناث به دور ماستری جایکا چاپان  
 • تدویر پنچ برنامه آموزشی  و اگاهی ۱۵۰ تن از کارمندان اناث و ذکور ریاست های مرکزی

وزارت پیرامون قوانین ملی و بین لمللی  ، قانون منع خشونت علیه زنان ، نقش زنان در سکتور معادن و مدیریت زنان در سکتور معادن .

 • تدویر سه برنامه صحی و اگاهی ۱۲۰ تن از کارمندان اناث در مورد سرطان ثدیه، کمک های اولیه و احترام متقابل در مطابقت به پالیسی  افزایش مشارکت دو در صدی زنان در خدمات ملکی 
 • تدویر برنامه اگاهی صحی در مورد توبرکلوز برای ۱۵۰تن از کارمندان اناث وذکور وزارت .
 • تجلیل ازهشتم مارچ روز بین المللی زن و برای تعداد ۲۲۷ تن ا زکارمندان اناث وزارت مبلغ (۲۰۰۰) به طور تحفه اهدا گردید.
 • تجلیل از روز ملی مادر و اهدای ۱۰ روزه معاش بخششی برای ۲۲۰تن از کارمندان اناث مرکز وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی .
 •  معرفی کمیته کاری گسترش جندر و اگاهی دهی از ۱۵ تن از روسا مرکزی وزارت معادن و ایجاد گروپ های کاری
 • اشتراک در جلسات هئیت رهبری وزارت،  معنیت مالی واداری، کمیته استخدام، کمیته های حل اختلافات و کمیته گسترش جندر جهت  رسیدگی از مشکلات کاری کارمندان وزارت، وزارت زنان ،کمیسیون خدمات ملکی و سایر نهاد های حقوقی برای زنان.