آمریت جندر

هدف :

هدف از ایجاد امریت جندر در تشکیل وزارت معادن و پطرولیم، تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) بوده که هدف اساسی ان تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می باشد.

هدف از تساوی جنیست اجتماعی این است که زنان و مردان از حقوق شان مستفید شده و به طور مساویانه از امتیازات انکشافی بهره مند گردند و هرگز از اجرای کاری که برای یک زندگی کامل ورضایت بخش، مناسب، خوب و ضروری می باشد منع نشوند . از جانب دیگر هدف از تقویت زنان عبارت از وضعیتی است که آنها بتوانند کنترول زندگی خویش را دردست گرفته مسیر آن را تعین نمایندو توانمندی های خود را انکشاف داده تصامیم روشن گرفته، نفوذ و تاثیر مثبتی روی پروسه ها، مکانیزم ها و تصامیمی که در رفاه و سلامتی شان اثر دارد، وارد نمایند.

 

معرفی آمریت جندر

آمریت جندر مسوولیت دارد تا در قسمت فراهم آوری تسهیلات تخنیکی برای وزارت مطابق به تعهدات ملی و بین المللی همکار باشدو در طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها مربوط به جندر نظارت و مشوره های لازم را ارایه نماید.

  آمریت جندر همکارنزدیک در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در جهت اطمینان تمام آموزش ها از نگاه جندر و تعهدات دولت  در قبال  پیشرفت زنان باریاست محترم منابع بشری میباشد.

این آمریت مسولیت دارد تا با همکاری تخنیکی در اجرای پالیسی وزارت معادن پطرولیم و پالیسی تساوی جندر، شناسائی وتشخیص زنان برای ارتقای ظرفیت وهماهنگی با ریاست های وزارت کارو فعالیت نماید.

همکاری های موثردر ثبت معلومات و احصایه به اساس جنسیت و اشتراک فعال نماینده جندر در کمیته استخدام در طول پروسه اصلاحات از مسولیت های این آمریت میباشد و همچنان آمریت جندر در تفاهم با ریاست های وزارت در جهت حمایت و تشویق برای ارتقای ظرفیت کارمندان زن و اشتراک شان در موقف های تصمیم گیری می باشد .

این امریت جهت پیشبرد برنامه ها ی آموزشی و معرفی زنان در بورسیه های تحصیلی  به کمک مالی ،جلب و جذب دونر ها همواره تلاش مینماید تا زنان بتوانند ازآموزش و  تحصیلات عالی بهره مند گردند.

این آمریت در سال 1390 بنا بر پیشنهاد وزارت محترم امورزنان در چوکات تشکیلات وزارت معادن و پطرولیم تحت اثر معینیت مالی و اداری از طریق رقابت آزاد به کار و فعالیت خویش آغاز نمود. که دارای تشکیلات ذیل می باشد:

 یک آمریت بست (3)، دو بست (4) کارشناس  و یک امربر .

این امریت با ایجاد یک دفتر کاری در ریاست عمومی سروی جیولوجی به اساس هدایت مقام محترم وزارت و مکتوب رسمی وزارت محترم امور زنان در سال 1392 و ملغی قراردادن  شورای زنان در ان ریاست محترم بکار و فعالیت آغاز نمود.