ریاست دفتـــر

ریاست دفتر

طوریکه اکثراً میدانند معمولاً ریاست های دفتر در ادارات دولتی از اهمیت و جایگاهی خاص برخوردار میباشد چون ریاست مذکور در حقیقت ستون فقرات یک اداره را تشکیل میدهد و پل ارتباطی بین وزارت و مقامات ذیصلاح ، ادارات دولتی موسسات داخلی و خارجی و کمپنی های شخصی و خصوصی میباشد.

و از سوی دیگر این ریاست فعالیت خویش را مستقیماً تحت نظر شخص اول اداره انجام میدهد و هکذا ریاست دفتر وزارت معادن  و پطرولیم همچنان یکی از ریاست های کلیدی و اساسی این وزارت محسوب میشود که وظایف ذیل:

۱- تکثیر مصوبات، احکام، فرامین و فیصله های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بریاست های ذیربط .

۲-  تـــکثیر احــــکام و هــــدایــات مقـــام وزارت بــریاست هــــای مـــربــوط .

۳- اخذ گزارش از ریاست های ذیربط حسب هدایت مقام وزارت بمنظور اجراآت متوقعه

۴- تکمیل تماماً سفر های خارجی مقامات  مربوط و کارمندان اینوزارت که غرض امورات رسمی و کاری به خارج سفر مینمایند، ترتیب و تنظیم پاسپورت، تکت های پرواز و غیره مشـــکلات سفری شـــان از جمله مسئولیت هـــای مهم این ریاست میباشد .

اگر به تاریخچه این ریاست نظر بی افگنیم درمیآبیم که در اوایل در چوکات مدیریت عمومی قلم مخصوص به فعالیت آغاز نمود و در سال (۱۳۶۳) بریاست اسناد و ارتباط ارتقاع نموده بعداْ در چوکات اینوزارت به عنوان ریاست دفتر تا اکنون فعالیت مینماید.