ریاست دفتـــر - وزارت معادن و پترولیم

ریاست دفتـــر

خلص بیوگرافی همایون " نوری" وارسی کننده ریاست دفتر

محترم انجنیرهمایون " نوری"در سال 1353 دریک خانواده متدین در شهر کابل بدنیا آمد. وی دوره مکتب را در لیسه عالی ابن سینا به پایان رسانیده،و در سال 1380 سند لیسانس خودرا از رشته نفت و گاز پونحی جیولوژی و معدن،  پوهنتون پولی تخنیک کابل بدست آورد .

وی از سال -1381الی 1395 دربست های آمریت ارتباط خارجه، تنظیم کار واداره، سرپرست ریاست پالیسی و انسجام و از یک سال بدینسو به حیث وارسی کننده ریاست دفتر ایفای وظیفه مینماید.

محترم نوری چندین بار با اعطای تقدیر نامه درجه سوم و مکافات نقدی  از جانب مقامات وزارت مورد تقدیر قرارگرفته است.

 

ریاست دفتر

طوریکه اکثراً میدانند معمولاً ریاست های دفتر در ادارات دولتی از اهمیت و جایگاهی خاص برخوردار میباشد چون ریاست مذکور در حقیقت ستون فقرات یک اداره را تشکیل میدهد و پل ارتباطی بین وزارت و مقامات ذیصلاح ، ادارات دولتی موسسات داخلی و خارجی و کمپنی های شخصی و خصوصی میباشد.

و از سوی دیگر این ریاست فعالیت خویش را مستقیماً تحت نظر شخص اول اداره انجام میدهد و هکذا ریاست دفتر وزارت معادن  و پطرولیم همچنان یکی از ریاست های کلیدی و اساسی این وزارت محسوب میشود که وظایف ذیل:

۱- تکثیر مصوبات، احکام، فرامین و فیصله های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بریاست های ذیربط .

۲-  تـــکثیر احــــکام و هــــدایــات مقـــام وزارت بــریاست هــــای مـــربــوط .

۳- اخذ گزارش از ریاست های ذیربط حسب هدایت مقام وزارت بمنظور اجراآت متوقعه

۴- تکمیل تماماً سفر های خارجی مقامات  مربوط و کارمندان اینوزارت که غرض امورات رسمی و کاری به خارج سفر مینمایند، ترتیب و تنظیم پاسپورت، تکت های پرواز و غیره مشـــکلات سفری شـــان از جمله مسئولیت هـــای مهم این ریاست میباشد .

اگر به تاریخچه این ریاست نظر بی افگنیم درمیآبیم که در اوایل در چوکات مدیریت عمومی قلم مخصوص به فعالیت آغاز نمود و در سال (۱۳۶۳) بریاست اسناد و ارتباط ارتقاع نموده بعداْ در چوکات اینوزارت به عنوان ریاست دفتر تا اکنون فعالیت مینماید.