ریاست اداری و خدمات

خلص سوانح رئیس اداری خدمات

محترم محمد مصطفی مجیدیار فرزند عبدالقدیر سرپرست ریاست اداری وخدمات وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۹۹۱ دریک فامیل روشنفگر در ولایت کابل  دیده به جهان گشود.

محترم مجیدیار بعد از ختم دوره لیسه در مکتب عبدالهادی داوی ، سند لیسانس خویش را از  رشته منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل بدست آورد . برعلاوه عضویت برنامه(ACCA)  را در پوهنتون آمریکایی نیز دارد.

محترم مجیدیار در بخش‌های مختلف دولتی و سکتور خصوصی به حیث کارمند اداره آیسا بعدآ مسوول مرکز ابتکار در کسب کار در وزارت صنعت و تجارت و همچنان به حیث مسوول کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

محترم مجیدیار مدتی مسوول واحد هماهنگی پروزه های تدارکات وزارت معادن و پترولیم ، مشاور تطبیق برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم و فعلا هم  به صفت سرپرست ریاست اداری خدمات و استاد در پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد مصروف کاراست .

ریاست اداری وخدمات یکی از ریاست های کلیدی  درچوکات وزارت معادن وپترولیم فعالیت می نماید برویت تشکیل منظورشده قرارذیل است . 

درمجموع کارمندان وکارکنان ریاست اداری وخدمات به تعداد (۱۵۰) نفرمیباشد که ارایه خدمات وفراهم اوری تسهیلات دربخش های  ساختمانی ، ترانسپورتی ، حفظ ومراقبت ، املاکی وجنسی میباشد که اجراات یومیه خویشرا مطابق به پلان های کاری به پیش میبرند .

دست آوردها :

×      طرح و دیزاین نقشه اعمار تعمیرات دومنزله بشمول مهمانخانه ریاست معادن ولایت جوزجان ،ولایت  غور، اعما ر تعمیر مهمانخانه ریاست معادن ولایت بامیان، نصب ومنتاژ یک پایه ترازو بلند تناژ 100تن درولایت هرات، ترمیم تعمیرات نمبر 15-16 نماینده گی نفت وگاز امریت سروی وخدمات تخنیکی واقع شهر مزارشریف، ترمیم اساسی صالون کنفرانس موزیم، اشپزخانه، آعمار تعمیر آمریت معادن ولایت  کاپیسا به شکل اساسی وپخته  و اعمار دوباب ترازو تناژ بلند درولایت های هرات ومیدان وردک همچنان اعمارسه باب پوسته امنیتی درساحه نفتی قشقری ولایت سرپل، ترتیب احجام ترمیمات اساسی ریاست های معادن ولایات کنر، پنجشیر، غزنی، خوست، پکتیکا، تخار، رنگمالی تعمیرات وزارت وگرفتن فلم ضد ضربه برای شیشه کلکین های تعمیرات مقر وزارت وکانکریت ریزی صحن تعمیرات معادن ولایت بدخشان ،میدان وردک، تکمیل نمودن تحکیماتی امنیتی مقر وزارت ،ترتیب نمودن نقشه واحجام کاری سه باب تعمیر جدید ویک با ب مهمانخانه در ولایات مختلف  کشور  صورت گرفته است.

×      ثبت نمودن اجناس منقول وغیرمنقول وزارت.

×      پاک کاری صحن وزارت دهلیز ها بشمول اشپزخانه.

×      اماده  ساختن وسایط جهت رفت وامد کارمندان بخاطر کارهای یومیه وزارت

×      توزیع  قرطاسیه باب به تمام شعبات وزارت به شکل ربعوار

×      آماده نموده پارکینگ وسایط در داخل وزارت

×      پاک کاری تعمیرات ریاست های مربوطه واقع پلچرخی و قلعه فتح الله

لست پروژه های ساختمانی تکمیل شده که از طریق ریاست اداری و خدمات در مرکز وولایات اعمار گردیده است.

حالت فعلی پروژه

 ولایت مربوطه

شماره

 

قبلاً تکمیل و آفتتاح گردیده است

تعمیر ریاست معادن ولایت کابل

1

 
 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت پروان

2

 

//

تعمیر امریت معادن ولایت کاپیسا

3

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت میدان وردک

4

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت بامیان

5

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت پنجشیر

6

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت لوگر

7

 

//

تعمیر  ریاست معادن ولایت ننگرهار

8

 

//

تعمیرامریت  معادن ولایت لغمان

9

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت کنرها

10

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت سمنگان

11

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت بلخ

12

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت شبرغان

13

 

//

تعمیر  ریاست معادن ولایت سرپل

14

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت فاریاب

15

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت کندز

16

 

//

تعمیر ریاست معادن ولایت تخار

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالت فعلی پروژه

 ولایت مربوطه

شماره

//

تعمیر ریاست معادن ولایت بدخشان

18

//

تعمیر ریاست معادن ولایت خوست

19

//

تعمیر ریاست معادن  ولایت پکتیا

20

//

تعمیر ریاست معادن ولایت پکتیکا

21

//

تعمیر ریاست معادن ولایت غزنی

22

//

تعمیر ریاست معادن ولایت قندهار

23

//

تعمیر ریاست معادن ولایت هلمند

24

//

تعمیر ریاست معادن ارزگان

25

//

تعمیر ریاست معادن ولایت هرات

26

//

تعمیر ریاست معادن  ولایت بادغیس

27

//

تعمیر ریاست معادن  ولایت غور

28