ریاست اداری و خدمات

خلص سوانح رئیس اداری خدمات

محترم محمد مصطفی مجیدیار فرزند عبدالقدیر سرپرست ریاست اداری وخدمات وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۹۹۱ دریک فامیل روشنفگر در ولایت کابل  دیده به جهان گشود.

محترم مجیدیار بعد از ختم دوره لیسه در مکتب عبدالهادی داوی ، سند لیسانس خویش را از  رشته منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل بدست آورد . برعلاوه عضویت برنامه(ACCA)  را در پوهنتون آمریکایی نیز دارد.

محترم مجیدیار در بخش‌های مختلف دولتی و سکتور خصوصی به حیث کارمند اداره آیسا بعدآ مسوول مرکز ابتکار در کسب کار در وزارت صنعت و تجارت و همچنان به حیث مسوول کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

محترم مجیدیار مدتی مسوول واحد هماهنگی پروزه های تدارکات وزارت معادن و پترولیم ، مشاور تطبیق برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم و فعلا هم  به صفت سرپرست ریاست اداری خدمات و استاد در پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد مصروف کاراست .