ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی در سال 1390 در تشکیل وزارت معادن و پترولیم ایجاد گردیده است. طوریکه از نامش پیداست امور مالی و محاسبه به شمول ترتیب راپورهای مالی، تهیه و ترتیب بودجه عادی و انکشافی، اجرای معاشات و طی مراحل معاملات مختلف حسابی را پیش می برد.

در ساختار تشکیلاتی این ریاست  2 امریت و 5 مدیریت کار و فعالیت می نمایند.

بیوگرافی مختصر رئیس مالی و حسابی:

عبدالواحد جیحون دریک فامیل تحصیل کرده ومتدین درولسوالی بهارک ولایت بدخشان دیده به جهان گشوده و تعلیمات ابتدایی وثانوی خویش را درلیسه بهارستان آن ولایت به اتمام رسانیده است و درسال ۱۳۸۵ ازپوهنحًی اقتصاد پوهنتون کابل سند  خویش را بدست آورده است، و درجریان وظایف به شکل کوتاه مدت  دربخش های اداره عامه؛ رهبری ارشد؛ پروپوزل نویسی؛ پالیسی سازی؛ بودجه سازی ولایتی وبودجه سازی به اساس برنامه آموزش دیده است و فعلا محصل سال دوم برنامه ماستری مدیریت بازرگانی میباشد.

وی  به حیث معلم در لیسه بهارستان،  مدیرعمومی بودجه ؛ مسول بخش ترتیب پلان های مالی وتدارکاتی پروژه های انکشافی وعضو برجسته تیم جوان فسترک درریاست پالیسی وپلان وعضوکمیته ترتیب پلان ستراتیژیک  وطرح برنامه ها در وزارت زراعت وآبیاری بود و فعلأ به صفت رئیس مالی و حسابی این وزارت ایفای وظیفه مینمایند.

 

دستاورد های عمده سال مالی ۱۳۹۵:

  • مبلغ نه وصد هشتادشش اعشاریه دوملیون افغانی عواید جمع اوری وشامل واردات دولت شده است.
  • ازمجموع بودجه عادی منظورشده مبلغ (512.050.000) افغانی  و ازمجموع بودجه انکشافی منظورشده مبلغ (4.538.323.323) افغانی که مجموعآ (%47) طبق قانون ومقررات نافذه به مصرف رسیده است.
  • طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۶ ترتیب ودر وزارت مالیه ازآن موفقانه دفاع شده است.
  • تقسیمات بودجه منظورشده سال مالی ۱۳۹۶ به شکل عادلانه درمرکز وولایات مطابق اولویت های مرکزی ولایتی شده است.
  •  ترتیب پلان های مالی بودجه عادی وانکشافی به زمان معین و ارسال آن جهت اجراات به وزارت مالیه .
  •  ترتیب قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ به وقت معین و ارسال آن به مرجع مربوطه .
  •  ایجاد و مورد استفاده دیتابیس اجرای معاشات سال مالی 1395 .