ریاست تفتیش معادن - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تفتیش معادن

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیر محمد علی «بهسودی» رئیس تفتیش معادن

دیپلوم انجنیر محمد علی «بهسودی» فرزند محمدحسن درسال 1342در ولایت میدان وردگ چشم به جهان گشود. وی بعد از اتمام دوره مکتب در سال 1361 از لیسه نادریه  فارغ التحصیل وشامل پوهنتون پولی تخنیک کابل گردیده بعد از دریافت سند لیسانس در سال 1368برنامه ماستری خود را از رشته استخراج معادن مفیده جامد بدست آورد.

محترم بهسودی از سال 1368 الی 1384در بست های  آمریت ساختمان های سطحی معدن ذغال سنگ کرکر ـ دودکش ـ بغلان، افسر احتیاط قوماندانی اکادمی تخنیک کابل، مدیریت تولید فابریکه چینی سازی، مدیریت فوند علمی، مدیریت عمومی صنایع ساختمانی، دایرکتر هماهنگی موسسات بازسازی و انکشاف مناطق مرکزی مدیریت عمومی مواد ساختمانی، آمریت دیپارتمنت احجار قیمتی و نیمه قیمتی، آمریت دیپارتمنت ارزیابی و تفتیش معادن ریاست امور معادن و از سال 1385 بدینسو به صفت رئیس تفتیش معادن کار و فعالیت می نمایند.

 محترم بهسودی  آموزشهای ذیل را جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت تخنیکی و مسلکی فراگرفته است، که عبارتنداز:

1.      آموزش جمع آوری معلومات جیولوجیکی درکشور ترکیه

2.      آموزش زبان و پرکتیک در معدن طلا و ذغال سنگ، ایالات متحده

3.      آموزش و بازدید از 27 معدن مختلف مانند معادن طلا، مس، پلاتین، آهن، الماس، ذغال سنگ، مرمر، گرانیت، کرومایت، سرب، یورانیم در افریقای جنوبی

4.      آموزش و بازدید از معدن مس، پروسس مس و بسته بندی آن درکشور زمبیا.

5.      آموزش معلومات جیولوجیکی و لابراتواری درکشور فنلند

6.       آموزش مدیریت ذباله های شهری در روسیه

7.      آموزش محیط زیست معادن

8.      آموزش پروگرامهای تخنیکی در مورد معادن برهنه و زیر زمینی بخش های استخراج، انفجار، تهویه، برمه کاری، پروسس، صحت و ایمینی و محیط زیست درپوهنتون معدن کلورادو ـ ایالات متحده امریکا

9.      تریننگ های تخصصی در بخش کادستر معادن ـ بازرسی معادن ـ کار در معادن زیر زمینی و برهنه و اجرای پرکتیک در معادن کشورهای امریکا و افریقای جنوبی  به تعداد 30 معدن برهنه و زیر زمینی .

 

10.  پرکتیک در معدن مس سر چشمه کرمان جمهوری اسلامی ایران 

 

دست آوردها و کارکرد های ریاست تفتیش معادن

ریاست تفتیش وزارت معادن وپترولیم به منظور نظارت وبازرسی های فنی وتخنیکی معادن وبه اساس حکم ماده نهم قانون معادن درچوکات تشکیلاتی وزارت معادن بوجود آمده است که از ابتدایی تشکیل با داشتن (7) بست فنی واکنون با  داشتن (135) بست فنی متخصص جیولوجی، استخراج معادن جامد ونفت وگاز کار وفعالیت می نمایند

 

عمده ترین دست آوردها :

 

-کار عملی درجهت مدرنیزه سازی فعالیت های معدنکاری.

-تطبیق معیارات (SHE) صحت، ایمنی ومحیط زیست معادن که با تلاش های فراوان اکنون به یک فرهنگ تبدیل گردیده است.

-ایجاد کمیته های ایمنی وگروپ های نجات درمعادن خطرناک مخصوصاً ذغال سنگ.

 

-ایجاد گروپ های ارزیابی اضراروگروپ های تحقیق حوادث معدنکاری که در اثر آن خطرات قبل از قبل شناسایی ودررفع آن هدایات اصلاحی جدی صادر وتطبیق می گردد.

-ترتیب رهنمود خطرات ناشی از انفجار گاز میتان، وتولیدگاز های سمی ، سقوط سقف تونل، ریزیش ها واموزش استفاده از ابزار وترانسپورت در معادن.

- بازرسی فنی وتخنیکی حدود (5162) مورد از معادن

-نظارت دوامدار از فعالیت معدنکاری نظربه اهمیت معادن وارائه مشوره های فنی به معدنکاران درحدود(228) موارد

-تثبیت ومحاسبه احجار استخراج مواد معدنی ، اضافه برداشت ها که اکنون بالغ به (13064178.738) افغانی از مدرک اضافه تولید عاید دولت گردیده است .

-شناسایی بیشتر از (1410) معدن مختلف توسط (450) شخص وشرکت به شکل غیرقانونی وغیرمعیاری بهره برداری می گردد که اکنون به بیشتر آن رسیده گی صورت گرفته که قبلاً اعلان گردیده است.

-مسدود سازی (185) حلقه سوف غیر معیاری ذغال سنگ در ولایت بامیان.

-شناسایی ومعرفی (898) سوف غیر معیاری ذغال سنگ در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مربوط زورمندان محلی.

-طرح امنیتی معادن درقید پنج طرح مختصر ارائه گردیده است.

 

خلص ارقام فعالیت ها الی اخیر سال 1394

تعداد بازرسی

ماموریت مشترک

تعداد

گزارش ها

مطالعات

محیط زیستی

مطالعه تخنیکی

قرارداد ها

مواد منفجره

اضافه برداشت

ساحه

5162

1048

649 جلد

472 ساحه

468 دوسیه

118161.22

کیلوگرام

13064178.738

افغانی

2014

 

درعرصه ظرفیت سازی:

-اعزام تعداد (40) نفر انجنیر مسلکی بعد از تکمیل دوره های دوساله به کشور افریقای جنوبی وکشور زمبیا به کمک مالی بانک جهانی ومدیریت کمپنی GAF کشور آلمان

-اعزام تعداد(40) نفر به کشور هندوستان طی چند دوره جهت آموزش معدنکاری.

-اعزام تعداد (15) نفر در کشور چین جهت آموزش ممسلکی  معادن

-اعزام تعداد(8) نفر در کشور چابان جهت آموزشهای مسلکی وتخنیکی

-اعزام تعداد (18) نفر در کشور ایران طی سه دوره به کمک آلمان(GIZ) به جهت آموزش های مسلکی

-تحت پوشش ظرفیت سازی ا داره (GIZ) آلمان به اساس توافقنامه دولتی به تعداد شش ریاست معادن شمال کشور