ریاست تفتیش معادن

گزارش اجراات سال 1396 ریاست تفتیش معادن

 

دیدگاه

ریاست تفتیش معادن منحیث یک واحد کلیدی وتخنیکی دربخش صنایع استخراجی درجهت بهبود ورشد پایدار اداره معادن وصنایع استخراجی کشور بمنظور استفاده موثراز منابع منرالی وهایدروکاربن به عنوان بنیه اقتصادی با ثبات وپایدار کشور ودر زمینه بازرسی ونظارت مطابق حیطه کاری شان سعی وتلاش خواهند نمود.

ماموریت

ریاست تفتیش معادن بادر نظرداشت یک پروسیجر شفاف،سیستماتیک ومؤثردر اجرای ماموریت های بازرسی ونظارت از امور پروژه های معدنکاری جهت کسب معلومات ازوضعیت وپیشرفت فعالیت ها، برملاساختن نواقص و تخطی ها، تهیه گزارشات فنی وتخنیکی وارائه نظریات وپیشنهاد جهت اخذتدابیر بعدی درساحات فعالیت معدنکاری چهارچوب کاری تفتیش ونظارت را طرح ومطابق روحیه قانونی مواد ان پلان کاری شان را تهیه وتطبیق می نمایند.

تاریخچه

ریاست تفتیش معادن مطابق به ماده (8) هشتم ، فقره (3) سوم قانون معادن درچوکات تشکیلات وزارت معادن وپترولیم درسال 1385 ایجاد گردیده و به مثابه عالیترین ارگان بازرسی و نظارت کننده امورفعالیت های معدنکاری در سطح کشور می باشد.

اهداف ریاست تفتیش معادن

حصول اطمینان ازتطبیق معیارهای فنی وتخنیکی صنایع استخراجی، رعایت استندرد های مسایل صحت وایمنی، محیط زیستی واجتماعی، تطبیق مفاد قانون وشرایط مواد قراردادها، بمنظور مدرنیزه سازی فعالیت های معدنکاری، کاهش اثرات سؤ محیط زیستی واجتماعی حمایت ازتحقق پلان های رشد اقتصادی واجتماعی دولت میباشد. 

پالیسی ریاست تفتیش

پالیسی کلی این ریاست، پاسخگوی شرایط عملکرد اداره در تنظیم بهتر ماموریت های بازرسی ونظارت از پروژه های معدنی، تشخیص چالش ها ونواقص امورفعالیت های معدنکاری دریافت راه های حل، فراهم آوری تسهیلات در انجام خدمات بهتر در محیط کاری، ارائه نظریات اصلاحی ورهنمودی، تشریک مساعی با مدیران معادن وانعکاس نتایج موثر دراجراات ریاست بوده و درجهت رسیدن اهداف کلی اداره کمک خواهند کرد.  

·         حصول اطمینان از رعایت موارد تخنیکی فعالیت های منرالی مطابق احکام قانون ومقرره ها .

·         حصول اطمینان از رعایت معیارهای صحت وایمنی وحفاظت کارکنان وعامۀ مردم حین فعالیت های منرالی وهایدروکاربن .

·         تفتیش ونظارت از فعالیت های منرالی با نظرداشت معیارهای صحت وایمنی وطرزالعمل های کاری مربوط.

·         تفتیش ونظارت از تطبیق معیار های حفاظت محیط زیست در تفاهم وهمآهنگی با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست.

·         تفتیش ونظارت از تطبیق پلان کاهش اثرات سوء محیط زیستی واجتماعی مطابق اسناد تقنینی مربوط.

·         بررسی حوادث ناشی از فعالیت های معدنکاری.

·         تفتیش ونظارت از رعایت شرایط مندرج جواز، اجازه نامه وقرار داد، به شمول مسایل پرداخت رویالتی، حق الاجاره سطح زمین وسایر تأدیات مطابق احکام قانون ومقرره ها.

·         جمع آوری ونشرارقام حوادث، حین فعالیت های منرالی جهت آگاهی عامه.

·         بازنگری پلان فعالیت های منرالی وپلان صحت وایمنی، محیط زیستی واجتماعی، طرزالعمل های کاری وجوانب تخنیکی مطالعات اقتصادی یا امکان سنجی (feasibility study).

·         تفتیش ، آزمایش بررسی واخذ تصاویر یا اسنادیکه به منظور اجرای وظایف محوله ضروری تلقی گردد.

·         تفتیش ونظارت ازتمام فعالیتهای تخنیکی مراحل تفحص ، اکتشافی، انکشافی، بهره برداری وگزارش دهی دارندگان جواز مندرج این قانون.

·         توصیه ، اخطار، وضع جریمه وتوقف فعالیت های منرالی مطابق احکام قانون ومقرره مربوط.

·         مطالبۀ کمک وهمکاری از اهل خبره.

·         مطالبۀ اسناد مورد ضرورت از دارندۀ جواز واجازه نامه قرار دادی.

·         انجام سایر وظایف وفعالیت های منرالی که مطابق احکام قانون ومقررۀ مربوط از طرف مقام ذیصلاح وزارت هدایت داده باشد ضروری پنداشته می شود.

·         اجرای بازرسی ها یا ماموریت های خاص در موارد چون وقوع حادثات، بررسی های کلی دیگر براساس لزوم دید مقام وزارت معادن وپترولیم که درحیطه قانون ومقررات باشند.

معیاری سازی

از بازرسی های مفتشین درطول چندین سال که بالای قرار دادی های پروژه های معدنکاری صورت گرفته است نشان میدهند که پروسه معیاری سازی فعالیت های معدنکاری از سالهای 1387 الی ختم سال 1393 تا حدی سیرصعودی داشته دربخش های تطبیق معیارات صحت وایمنی ، مسائیل محیط زیستی ، فرهنگ معدنکاری، رعایت قوانین ومقررات ، رعایت شرایط مواد قرارداد، حصول عواید منرالی واستفاده بهتراز منابع منرالی را در کمپنی ها وافراد قراردادی شاهد بودیم ، اما از سال 1394 بدینسو انحرافات قانونی ومعیاری در فعالیت های معدنکاری به وضاحت مشاهده میگردد.

مشکلات نگرانی مفتشین

درساحات فعالیت های قانونی معادن مسایل نورم ها ومعیارات معدنکاری ، صحت و ایمینی و پذیرش قانون معادن در حدود زیاد تطبیق گردیدند، معدنکاران با روحیه باز که بازرسی ها دوامدار است خود را عیارنموده اند. متاسفانه از اخاذی های بی مورد نهاد های ملکی وامنیتی محلی شکایت دارند .

فعالیت معدنکاری تقریبا در همه نقاط کشور بخصوص در ساحاتیکه امکانات ابتدایی بهره برداری از منابع منرالی وجود داشته تبلیغ گردیده همه کوشش دارند به یک نحوی دسترسی به معدن داشته باشند بدون اینکه از قانون ویا تخصص بهره مند باشند درتلاش فعالیت می برآیند که این امکانات از طریق همکاری حکومات محلی به طور غیر قانونی و غیر معیاری صورت میگیرد که در نهایت موجب تلفات نیز گردیده است.

منابع مواد ساختمانی، تزئینی وسنگ های قیمتی ونیمه قیمتی با نقاط کم مساحت و کم حجم به قرارداد سپرده می شود که از لحاظ معدنکاری معیاری قابلیت تخنیکی شدن را ندارند ضمناً باعث حادثات در جریان کار می گردد.

بطی بودن وکندی اجراات درطی مراحل پروسه داوطلبی وعقد قرارداد ها از مشکلات متشبثین خصوصی بوده وباعث عدم علاقه مندی شان در رقابت های رسمی پروژه های معدنی گردیده ورو به فعالیت های خودسروغیرقانونی می آورند.

مداخله درمدیریت برنامه های نظارت وبازرسی معادن از مشکلات عمده بوده باعث سکتگی درتطبیق پلان های نظارتی وبازرسی مفتشین گردیده وتاثیر منفی بالای فعالیت های معدنکاری قانونی میگذرد..

توقف فعالیت ها، ورشکست شدن قرار داد ها، سوء استفاده از منابع منرالی، عدم مدیریت در پیشبرد امورات پروژه های معدنی باعث افزایش فعالیت های غیرقانونی وغیرتخنیکی درساحات فعالیت معدنکاری گردیده کاهش عواید منرالی را درپی داشته است.

در بخش ارتقای ظرفیت

     ریاست تفتیش معادن منحیث یک اداره تخنیکی وکادری درسکتورصنایع استخراجی توجه خاصی را برای    ارتقای ظرفیت مفتشین ومتخصصین معادن برای ایجاد یک اداره مؤثر و کارا مبذول داشته تا قادر به معیاری سازی فعالیت های معدنکاری با تطبیق برنامه منظم وسیستماتیک نظارت وبازرسی فنی وتخنیکی از پروژه های معدنی باشند. که دراین راستا چندین پروژه ارتقای ظرفیت تخنیکی ومسلکی مفتشین را با همکاری موسسات ونهاد های همکاری تحت مدیریت ورهبری مقام وزارت معادن وپترولیم تطبیق نموده است:

·         پروژه(GAF)

·         پروژه (Adam smith)

·         پروژه (ISM)

·         پروژه (GIZ)

مزیت های پروژه های  اموزشی قرار ذیل اند :

·         تجارب عملی حین بازدید های  معدنکاری از معادن بزرگ درکشور های توسعه یافته حاصل  نموده اند.

·         از امکانات ، تجهیزات مختلف ومدرن معدنکاری بازدید نموده است.

·         سطح آگاهی ومعلومات علمی خویش را از پروسه های معدنکاری ، منابع منرالی ، تجهیزات وترانسپورت معدنکاری، قوانین وروش های کاری معدنکاری را بالابرده اند.  

·         قادر به تفتیش ونظارت های تخنیکی وفنی از پروسه های معدنکاری میباشد.

مفتشین معادن انتظار دارند تا دولت افغانستان وهیئت رهبری وزارت معادن وپترولیم باایجاد پروژه های اموزشی تخنیکی وتخصصی دوامدار ظرفیت دانش وتجارب تخنیکی انجنیران معادن افغانستان را بالابرده ودربرنامه ریزی ومدیریت پروژه های معدنی ازآن ها استفاده نمایند تا بادرنظرداشت استراتیژی دولت افغانستان بهره مؤثرازمنابع طبیعی ومواد معدنی برای اشتغال زایی، رفع بحران اقتصادی وپیشرفت کشور تاثیرگذار باشند.

 بعضی برنامه های جی ای زیت تطبیق گردیده وبعضی شان ادامه دارند.

 

در بخش اطلاعاتی

این ریاست ازجریان ماموریت های بازرسی ونظارتی خویش نظربه امکانات دست داشته تصاویر، ویدیو ونوارهای صوتی را ضبط ونظربه ضرورت ولزوم دید به دسترس مراجع متقاضی قرار خواهند داد.

در بخش نظارت وبازرسی

ریاست تفتیش معادن نظر به پلان های نظارت وبازرسی از فعالیت های معدنکاری مطابق هدایت ولزوم دید مقام وزارت ساحات فعالیت معدنکاری که ازلحاظ امنیتی وتدارکاتی زمینه برای بازدید مفتشین ومتخصصین معادن مساعد بوده باشند ماموریتهای نظارت وبازرسی را ازطریق گروپ ساحوی تطبیق می نمایند.ماموریت های مفتشین در دو کتگوری نظارت وبازرسی درساحات فعالیت معدنکاری صورت میگیردکه ماموریت های نظارتی درمعادن( زغالسنگ، کرومایت، فلورایت، طلا، نمک)در 13 معادن درولایات قندهار، کابل،پروان، تخار، بغلان، فاریاب وسمنگان صورت گرفته است. که این ماموریت ها بصورت دورانی درساحات معادن کرومایت،زغالسنگ، طلا، فلورایت، سنگ های تزئینی، سنگ های قیمتی، مواد ساختمانی و... غیره نظربه شرایط موجود در طی چند سال متفاوت بوده است. بطور مثال درسال 1393 بیشترین بازرسی الی 4000 نقاط فعالیت معدنکاری صورت گرفته است اما این ماموریت قبل از سال 1393 وبعد از سال 1393 تااکنون شکل نزولی را بخود گرفته است. که دلیل عمده شرایط بد امنیتی، نامساعد بودن سرمایه گذاری ومدیریت ضعیف درسکتورصنایع استخراجی را شامل بوده است.

چگونگی نظارت وتفتیش

مکانیزم پروسه نظارت وتفتیش معادن مطابق چهارچوب کاری تفتیش معادن که مبنی بر ماده 8 فقره 3 قانون معادن ازطرف ریاست تفتیش معادن طرح و در جلسه مورخ 5 دلو سال 1394  هیئت رهبری وزارت معادن وپترولیم بداخل دو فصل وچهار ماده به تصویب رسیده است که به اساس این چهارچوب پروسه نظارت وتفتیش از فعالیت های معدنکاری درچهار مرحله (طرح پلانها، تطبیق بازرسی ونظارت درساحات فعالیت معدنکاری، ترتیب وارائه گزارشات ومشاهدات ازچگونگی فعالیتها وصدوررهنمودها،اخطاریه وپیشنهاد جریمه ها برای متخلفین معدنکاری) برنامه ریزی وبه پیشبرده میشود.

ساختاری تشکیلاتی

این ریاست توسط یک رئیس اداره میشود وبه مقام محترم وزارت ومعینیت تخنیکی معادن گزارش میدهد.

ریاست تفتیش معادن شامل شعبات ذیل میباشد:

آمریت  صحت وایمنی ومحیط زیست.

آمریت توحید گزارشات.

آمریت تثبیت حجم.

آمریت معدنکاری .

آمریت تفتیش زون شرق.

آمریت تفتیش زون غرب.

آمریت تفتیش زون شمال.

آمریت تفتیش زون جنوب.

آمریت تفتیش زون مرکز.

مدیریت اجرائیه.

از سال 1394 بدینسو دارای تشکیل متمرکز  با 128 بست تخنیکی ومدیریتی فعالیت دارند.

دست آورد های ریاست تفتیش معادن در عرصه فعالیت  های نظارت وتفتیش معادن کشور

·         ماموریت های موفق را در ترویج فرهنگ معدنکاری ، تطبیق شرایط قرارداد ها، معیاری سازی فعالیت های معدنکاری، تطبیق معیارات صحت وایمنی ، محیط زیستی واجتماعی وتطبیق قانون معادن در پروژه های فعال معدنی داشته است.

·         همکاری تخنیکی ومدیریتی باادارات همکاروزارت معادن وپترولیم. باکمپنی ها وسکتورخصوصی، امنیتی، محلی وهم چنان اداره نیپا داشته است.

·         گامهای مثبت در افزود ی عواید منرالی از طریق بازرسی ها ونظارت ازفعالیت تولیدی وانتقالات مواد معدنی وهم چنان محاسبات اضافه برداشت های قراردادی ها برداشته است.

·         همکاری وتطبیق برنامه های آموزشی متعدد برای مفتشین وانجنیران واحدهای معادن ولایت.