ریاست تهیه و تدارکات - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تهیه و تدارکات

ریاست تهیه و تدارکات در سال 1390درچوکات تشکیلاتی وزارت معادن وپترولیم ایجاد شد، که با در نظرداشت پلان تدارکاتی از قبل منظورشده، نیازمندی ادارات مرکزی و واحد های دومی را در وقت وزمان معین در مطابقت با قانون و طرزالعمل های تدارکاتی در همکاری با اداره محترم تدارکات ملی بعد از طی مراحل و نهائی شدن پروسه، به دسترس فرمایش دهندگان قرار میدهد.

دست آورد های ریاست تدارکات طی سال مالی 1395

  •  تهیه وترتیب واخذمنظوری پلان تدارکاتی از مقام محترم وزارت معادن وپترولیم وارسال آن به اداره محترم تدارکات ملی افغانستان وسایر ادارت ذیربط
  • عقد قرار دادهای دوازده پروژه در بخش های اجناس ،خدمات به ارزش مبلغ (10342953) افغانی
  • ختم کارساختمانی وبهره برداری سه پروزه مدیریت تدارکات در ولایات
  •  اعمار یک باب تعمیر ده اطاقه ریاست معادن ولایت فاریاب به ارزش مبلغ (11885736.8)افغانی.
  •  اعمار تعمیر نیمه کاری ریاست معادن شیدایی ولایت هرات به ارزش مبلغ (3984253)افغانی
  •  تدارک، اعمار مسجد شهرک بیجا شده گان مس عینک ولایت لوگربا تمام ملحقات به ارزش مجموعه ای مبلغ (17572279.8) افغانی
  •  کنترول ومراقبت از دیپو های مربوطه قرطاسیه، روغنیات،وداغمه جات جلوگیری از اتلاف اجناس داخل دیپو ها طور دوامدار