ریاست تهیه و تدارکات

ریاست تهیه و تدارکات در سال 1390درچوکات تشکیلاتی وزارت معادن وپترولیم ایجاد شد، که با در نظرداشت پلان تدارکاتی از قبل منظورشده، نیازمندی ادارات مرکزی و واحد های دومی را در وقت وزمان معین در مطابقت با قانون و طرزالعمل های تدارکاتی در همکاری با اداره محترم تدارکات ملی بعد از طی مراحل و نهائی شدن پروسه، به دسترس فرمایش دهندگان قرار میدهد.

گزارش دست آورد های ریاست تدارکات طی سال مالی 1396

ریاست تدارکات در سال مالی 1396 با در نظر داشت نیازمندی های ادارات مرکز و واحد های دومی توانسته است که به تعداد 28 پروژه را بعد از طی مراحل تدارکاتی به طور شفاف مطابق طرزالعمل و قانون تدارکات با داوطلبان واجد شرایط عقد قرارداد نماید. که از آن جمله 19 پروژه اجناس به ارزش 322124537.6  افغانی؛ 6 پروژه ساختمانی به ارزش 50241860 افغانی و به تعداد 3 پروژه خدمات غیر مشورتی به ارزش 60010436.4 افعانی را عقد قرارداد نموده که ارزش مجموعی آن مبلغ 4,323,7868,834  را احتوا میکند.

 

 ریاست تدارکات در نظر دارد تا به امکانات وسیع مطابق نیازمندی های ادارات در تسریع وطی مراحل تدارکاتی جدیت بیشتر به خرچ دهد تا بتواند ضرورت مورد نظر نیازمندان را در وقت وزمان معین در اخیتار قرار دهد. 

 

دست آورد های ریاست تدارکات طی سال مالی 1395

  •  تهیه وترتیب واخذمنظوری پلان تدارکاتی از مقام محترم وزارت معادن وپترولیم وارسال آن به اداره محترم تدارکات ملی افغانستان وسایر ادارت ذیربط
  • عقد قرار دادهای دوازده پروژه در بخش های اجناس ،خدمات به ارزش مبلغ (10342953) افغانی
  • ختم کارساختمانی وبهره برداری سه پروزه مدیریت تدارکات در ولایات
  •  اعمار یک باب تعمیر ده اطاقه ریاست معادن ولایت فاریاب به ارزش مبلغ (11885736.8)افغانی.
  •  اعمار تعمیر نیمه کاری ریاست معادن شیدایی ولایت هرات به ارزش مبلغ (3984253)افغانی
  •  تدارک، اعمار مسجد شهرک بیجا شده گان مس عینک ولایت لوگربا تمام ملحقات به ارزش مجموعه ای مبلغ (17572279.8) افغانی
  •  کنترول ومراقبت از دیپو های مربوطه قرطاسیه، روغنیات،وداغمه جات جلوگیری از اتلاف اجناس داخل دیپو ها طور دوامدار