ریاست کادستر - وزارت معادن و پترولیم

ریاست کادستر

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیر میر عبدالسلام «میوند»سرپرست ریاست کادستر

دیپلوم انجنیر میر عبدالسلام «میوند» فرزند میرسیف الدین در سال 1351 در یک خانواده  متدین و روشنفکر بدنیا آمده، وی بعد از فراغت دوره مکتب، تحصیلات عالی خویش رادر پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1374 به سویه لیسانس به اتمام رسانیده ودورۀ ماستری خود را در رشته استخراج معادن مواد مفیده جامد تکمیل نمودند.

موصوف از سال 1374 الی 1393 در بخش های مختلف ریاست تصدی استخراج معادن، کارشناس استخراج معادن، آمر دیپارتمنت مواد ساختمانی، آمر دیپارتمنت کادستر معادن، آمر دیپارتمنت قراردادها ، مدیریت عمومی قراردادها و جواز دهی وکارشناس مسلکی قراردادها ایفای وظیفه نموده و از سال 1394 الی اکنون به صفت سرپرست ریاست کادستر معادن کار و فعالیت می نمایند.

دست آوردها:

  • ترتیب فورمه های معدنکاری جهت طی مراحل و عقد قراردادهای معادن
  • ترتیب نقشه کادستری معادن ساحات تحت قرارداد
  • ترتیب طرزالعمل اعطای اجازه نامه معادن سنگ و مواد ساختمانی
  • ترتیب طرزالعمل صدور احجار قیمتی و نیمه قیمتی
  • ترتیب بسته قرارداد های معدنکاری به مقیاس کوچک
  • ترتیب بسته قراردادهای معدنکاری حرفۀ
  • ترتیب طرزالعمل مجلس آفرگشایی و ارزیابی
  • ترتیب طرزالعمل طی مراحل و عقد قرار داد معدنکاری حرفۀ