ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

خلص سوانح رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

عبدالقدیر مطفی فرزند محمد یوسف سخنگوی و سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم در یک فامیل روشنفکر در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود.

محترم مطفی پس از اتمام دوره لیسه و اخذ سند لیسانس در رشته اقتصاد ( اداره و تجارت) تحصیلات خویش را تا سطح ماستری در بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل از پوهنتون نویدا کشور هندوستان به پایان رساندند. همچنان در بخش تجارت بین الملل از پوهنتون ایما هندوستان و جهان شناسی از سازمان ملل سند فراغت حاصل نموده اند.

محترم مطفی در بخش های مختلف دولتی به حیث آمر مالی و اداری و نماینده وزارت تجارت در GIZ، مشاور شورای انکشافی ترویج صادرات و بازارهای جهانی، محقق انکشاف صادرات و بازرهای جهان در وزارت تجارت و صنایع و مسوول مطالعات ستراتیژیک منطقوی انستیتوت مطالعات ستراتیژیک ایفای وظیفه نموده است.

محترم مطفی به عنوان فعال سیاسی و محصل شایسته در پوهنتون نویدا هندوستان حائز دو مدال طلا نیز میباشند.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه قبلاً در سال 1345در چوکات مدیریت نشرات ایجاد گردید که در سال 1387 در چوکات آمریت فعالیت های خویش را پیش برد. در سال 1390 به لزوم دید مقام وزارت به ریاست ارتقا نمود که  تا اکنون در تشکیل ریاست وظایف محوله خویش را با داشتن 26 نفر پرسونل با حسن صداقت واحساس مسوولیت پیش میبرد.

هدف ازایجاد:

 ریاست اطلاعات وارتباط عامه به منظور انعکاس فعالیت ها، کارکردها و دست آوردهای وزارت معادن و پترولیم و تأمین روابط اطلاعاتی وزارت معادن وپترولیم  با موسسات همکاردر سطح ملی وبین المللی ، دونرها ی کمک کننده، سکتورهای ذیدخل در امورمعادن، رسانه ها، محققان، دانشمندان و پوهنتون ها و انعکاس فعالیت های انان ایجاد گردیده است .

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مسوولیت دارد تا حیثیت و اعتبار وزارت معادن وپترولیم را بلند برده و روابط بین الوزارتی را با مراجع ذیدخل خارجی تامین نماید. و به منظور استحکام اعتبار وزارت معادن و پترولیم،  در بخش های طرح وتطبیق استراتیژی ارتباطی با همکاران خارجی و مراجع ذیدخل و مطابق پالیسی وزارت، فعالیت ها ودست آورد های وزارت معادن و پترولیم، را تهیه و از طریق ویب سایت، فیسبوک، مجله، بیلورد ها و نشریه های بیرونی به دسترس عامه قرار میدهد.

این ریاست امور تهیه وتنظیم نشر و پخش فعالیت های مربوط به سکتور معادن اعم ازمنجمنت، سروی، تحلیل اقتصادی، اکتشاف وبهره برداری، پروسه قراردادهای استخراج منابع طبیعی، اهمیت تجارتی فرآورده های استخراجی منابع طبیعی را بر دوش دارد وازطریق وسایل ارتباط جمعی انعکاس میدهد.

ریاست اطلاعات وارتباط عامه تنظیم وترتیب سمینارها و کنفرانس های مطبوعاتی را باتمام ضمیمه های آن چون اجندا، پرسلیس، قلم،  کتابچه و دوسیه ها، بیرق ، تهیه گزارش وانعکاس آن از طریق رسانه ها بر دوش داشته و فعالیت های اطلاع رسانی خود را با روشهای پذیرفته  شده علمی به پیش می برد .

دست آورد ها :

دربخش  ویب سایت :

·         نشر گزارش فعالیت ها ودست آورد های سال مالی 1397 وزارت معادن وپترولیم

·         نشر طرح استراتیژی منابع طبیعی افغانستان

.         نشر طرزالعمل ها وپروسیجر کاری ریاست  های مربوطه

.         نشر ویدیو کلیپ در مورد فعالیت و دست آورد های وزارت

.         نشر تمام قراردادها به مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ

·         نشر تمام قراردادها ی عقد شده مبنی بر قانون دسترسی به اطلاعات چهت اگاهی تمام اتباع افغانستان         

·         نشر اعلانات داوطلبی های معادن و اعلانات کاریابی 

·         نشر قوانین و مقرره ها ی معدنکاری

·         نشر 17پالیسی ها ی معدنکاری

.         نشر هفته نامه های الکترونیکی

·         نشر طرح استراتیژی منابع طبیعی افغانستان

همچنان گذارشات در بخش کارکرد ها و فعالیت های اداره ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) ، عواید معدنکاری و مقایسه ارقام صنایع استخراجی افغانستان ، مجله معادن، پریزنتیشن ها، جیولوجی ، فعالیت های محیط زیستی، گاز طبیعی فشرده، پروژه های دونر ها، اداره و سروی جیولوجی نیز در ویب سایت وزارت به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی نشرشده است.

دربخش مطبوعات ونشرات

               ·       نشر مجله ربع وار معادن

·         چاپ خبرنامه

.         نشر اعلانات  رادیویی در  پنج ولایات در رابطه تاپی

·         ارایه پاسخ کتنگ ها ی خارج از وزارت معادن وپترولیم.

·         تدویر مجالس معلوماتی بانهاد های ذیدخل درکابل  واشخاص ارتباطی

·         ایجاد سیستم الکترونیکی معلوماتی

·         روشن نمودن اذهان مردم در رابطه به دست آوردها وفعالیت های وزارت از طریق مطبوعات ، مجله معادن صفحه انترنتی وفیسبوک.

·         پیشبرد تدویر کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه ها وپوشش خبری آن  

·         نشر اعلامیه مطبوعاتی

·         چک مطبوعاتی

تهیه وترتیب ویترین ها به منظور نصب تصاویر ومعرفی وزیران اسبق و اعضای تیم رهبری

·         آرشیف عکاسی وفلمبرداری از محافل

در بخش آگاهی عامه

·         راه اندازی کمپاین آگاهی عامه در چهار زون

·         تدویر چهار مجلس معلوماتی با نهاد های بیرونی

·         نصب بلیبورد ها در رابطه به شفافیت در قرارداد ها و جلوگیر ی از استخراج غیر قانونی در مرکز ولایات