ریاست تحلیل اقتصادی، طرح و ارزیابی پالیسی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تحلیل اقتصادی، طرح و ارزیابی پالیسی

خلص سوانع دیپلوم انجنیر فریداحمد" کاظمی " رئیس تحلیل اقتصادی ، طرح و ارزیابی پالیسی

محترم دیپلوم انجنیر فریداحمد" کاظمی " فرزند نایب علی "کاظمی "  درسال 1364 هجری شمسی در شهر کابل  در یک فامیل  روشن  فکر چشم به جهان گشود. موصوف  دوره مکتب را  در لیسه عالی حبیبیه شهر کابل  به اتمام رسانیده و در سال 1383 هجری شمسی از این لیسه سند فراغت حاصل نمود و درسال1385هجری شمسی شامل پوهنحی جیولوجی معدن پوهنتون بلخ گردید . وی درسال 1389 از پوهنحی جیولوجی معدن پوهنتون  بلخ به سویه لیسانس فراغت حاصل نمود.

ایشان نسبت علاقه مندی که به مسلک خود داشتند درسال 1390طی رقابت آزاد به حیث کارشناس پالیسی محیط زیست از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در چوکات وزارت معادن و پترولیم موفق و به کار آغاز نمود.  وی بعد ازمدت کاری در سال 1392 دوباره طی رقابت آزاد به حیث کارشناس طرح و ارزیابی پالیسی های معادن و هایدروکاربن ها موفق گردید ه و به وظیفه خویش ادامه داد .

درسال 1392 جهت فرا گیری لسان انگلیسی شامل پوهنتون کاردان گردید که موفق به کسب دیپلوم زبان انگلیسی از پوهنتون مذکور گردید .

انجنیر فرید احمد "کاظمی" نظر به لزوم دید وزارت معادن و پترولیم از سال 1394 تااکنون به حیث سرپرست ریاست تحلیل اقتصادی ، طرح و ارزیابی پالیسی ها ایفای وظیفه مینماید . ایشان بیش از چهار سال تجربه کاری در بخش های مختلف در چوکات وزارت معادن و پترولیم داشته است که ازجمله در ترتیب اسناد پالیسی ها ، مدیریت منابع منرالی، انکشاف منابع منرالی ، اولویت های اداری در امر مبارزه علیه فساد اداری ،تدوین پلان های استراتیژیک ،وهمچنان در تهیه و تدوین پالیسی های معادن که شامل 17 پالیسی ضمیموی سکتور معادن که برای اولین بار در تاریخ وزارت معادن و پترولیم طرح گردیده ، نقش مهم داشته است.

 

ریاست تحلیل اقتصادی،طرح وارزیابی پالیسی

ریاست تحلیل اقتصادی،طرح وارزیابی پالیسی ها قبلاً بنام ریاست پالیسی به اساس تشکیل سال 1389 در چوکات معینیت پالیسی وبرنامه ها ایجاد گردیده بود  و به اساس ضرورت در تشکیل سال 1394 در چوکات معنیت پالیسی و برنامه های وزارت  به ریاست تحلیل اقتصادی،طرح وارزیابی پالیسی ها تغیر نام نموده و فعالیت های خویش را پیش می برد .

هدف از ایجاد:

طرح انکشاف پالیسی های سکتوری معادن ونظارت از تطبیق آن در مطابقت به استراتیژی انکشاف ملی وقانون اساسی ج.ا.ا  برای وزارت معادن وپترولیم واستفاده از میتود مشوره با شرکآ ذیدخل براساس قواعد انکشاف متداوم به منظور رشد اقتصادی واجتماعی به طور مسئولانه می باشد

دست آورد :

-         دسته بندی منابع معدنی غرض طرح و ترتیب پالیسی ها به 9 کته گوری که شامل

·         فلزات (قیمتی و اساسی)

·         فلزات و عناصر نادره

·         منرالهای رادیواکتیف

·         ذغال سنگ

·         سنگهای تزئینی ساختمانی

·         سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

·         مواد ساختمانی

·         منرالهای صنعتی

·         نفت و گاز

-         تهیه وترتیب17 جلد پالیسی معدنکاری شامل :

·         پالیسی ملی معادن

·         پالیسی معادن کوچک و حرفه ای

·         پالیسی فلزات (قیمتی و اساسی)

·         پالیسی عناصر و فلزات نادره

·         پالیسی منرالهای صنعتی

·         پالیسی ذغال سنگ

·         پالیسی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

·         پالیسی منرالهای رادیو اکتیف

·         پالیسی سنگ های تزئینی ساختمانی

·         پالیسی مواد ساختمانی

·         پالیسی گاز طبیعی فشرده (سی ان جی)

·         پالیسی حفاظت محیط زیست در امور معادن

·         پالیسی اجتماعی در امور معادن

·         پالیسی صحت و ایمنی

·         پالیسی دسترسی به اطلاعات و معلومات جیولوجیکی

·         پالیسی مواد منفجره

·         پالیسی سمنت

-         فوکل پاینت/نماینده وزارت در مسایل AEITI.

-         طرح وترتیب پلان پنج ساله انکشاف اقتصادی واجتماعی سکتور معادن

-         ترتیب وارائه راپور های احصائیوی معادن به اداره احصائیه مرکزی

-         ترتیب گزارشات سالانه وزارت به اداره امور ودارالانشاء شورای وزیران

-         ترتیب گزارشات درمورد پلان ها وبرنامه های دارای اولویت وزارت به وزارتهای اقتصاد ومالیه

-         ترتیب گزارش از فعالیت های 12 ساله وزارت معادن و پترولیم نظر به هدایت مقام وزارت معادن و پترولیم

- همکاری با ریاست انکشاف منرال ها در ترتیب پروپوزل های داوطلبی

-  همکاری با پروژه (ID Cluster) بانک جهانی درمورد برنامه های ملی دارای اولویت

-  همکاری باوزارت اقتصاد درمورد برنامه های پلان انکشاف اقتصادی واجتماعی وگزارشات ANDS.

-  ترتیب پلان تطبیقی پالیسی های هفده گانه سکتور معادن

- نظارت وگزارش دهی از برنامه های دارای اولویت وزارت معادن وپطرولیم

- طرح وترتیب ستراتیژی انکشاف سنگ مرمر افغا نستان

- پالیسی استفاده از خدمات و تولیدات داخلی

- پالیسی حفاظت از اثار باستانی

-  طرح و ترتیب پلان های صد روزه وزارت  معادن و پترولیم را در مطابقت به  رهنمود ریاست عمومی اداره امورج.ا.ا

-  تهیه و ترتیب پلان مبارزه با فساد اداری

-  ارسال پلان های صد روزه و اخذ منظوری از ریاست اقتصاد و برنامه ریزی ستراتیژیک اداره امور ج.ا.ا

- ارسال پلان های صدروزه منظور شده و اخذ گزارشات هر 25 روز و اخذ منظوری از مقام وزارت جهت ارسال گزارشات به اداره امورج.ا.ا