ریاست عمومی سروی جیولوجی

دست آورد ها :

دستآورد های ریاست عمومی سروی جیولوجی از آوان سرپرستی تا فعلآ به ترتیب ذیل می باشند .

- تثبیت ذخیره  ذغالسنگ درسه ساحه

- تفحص و تکمیل راپور آهن یکاو لنگ

- نمونه برداری بالای منرالیزیشن طلا در دوساحه

- تکمیل راپور پولی میتان گچ دار درسه ساحه

- تکمیل راپور پولی میتان دره ترکمن، فراج و بهسود در سه ساحه

- تخمین  ذخیره سنگ چونه در سه ساحه

- مطالعه مرمر های سالنگ در یک ساحه

- مطاله گرانیت گلدره و رنگه و لایت بامیان

- مطالعه کرومایت در چهار ساحه

- نصب دستگاه زلزله سنچ درولایات بدخشان، هرات وکابل، شامل سازی افغانستان در سیستم جهانی شبکه سایز میک.

- مطالعه  آبهای زیر زمینی از نگاه کیفیت و کمیت در(5) ساحه.

- مطالعه ساحات آسیب پذیر  کتله  سنگ های لغزشی  در حوزه کابل .

- نصب سه پایه GPS موقتی در ولایات بغلان ، پنجشیر و بدخشان جهت مطالعه شکستگی ها و اهتزازات در زمینه  بیجایی طبقه .

- نصب دوپایه GPS دایمی در استیشن سایزمیکی  هرات و بدخشان .

- بخش سازی جهت جابجائی معلومات جیولوجیکی که شامل نقشه ها ، راپور ها در دیتابیس و دیجیتل سازی آنها.

- بخش سازی جهت ظرفیت سازی و آموزش کدرهای  جوان ریاست  سروی جیولوجی در داخل .

- به تعداد (6200) انواع مختلف تحلیل  و تجزیه کیمیاوی در لابراتوار اینریاست  جهت تعین و تثبیت منابع منرال .