ریاست عمومی سروی جیولوجی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست عمومی سروی جیولوجی

بیوگرافی مختصر محمد طاهر "رضایی"سرپرست ریاست  عمومی سروی جیالوجی

محترم محمد طاهر "رضایی" فرزند محمد عوض در سال 1337هجری شمسی در ولایت لوگردر یک خانواده روشن متولد شد. درسال 1353 از لیسه کلنگار ولایت لوگرفارغ گردید وبعدا  شامل پوهنتون پولی تخینیک کابل گردید، وی در سال 1358از رشته تفحص معادن سند لیسانس خود را بدست آورد،از سال 1358 الی سال 1361 به صفت عضو آمریت لابراتوار های جیوانجنیری ریاست عمومی سروی جیولوجی کارکرد. بعدا از سال 1361هجری الی 1364هجری شمسی به حیث عضو آمریت هایدرو جیولوجی در بخش امورات ساحوی ریاست سروی جیولوجی توظیف گردید و ازسال 1364هجری الی 1370هجری به صفت سر انجنیر تیم هایدروجیولوجی ریاست سروی جیولوجی تعین شد،از سال 1370 هجری شمسی الی 1379هجری شمسی  به حیث آمر تیم ذغال سنگ ریاست سروی جیولوجی مقرر گردید، از سال  1379هجری الی 1386هجری شمسی به صفت آمر تیم هایدروجیولوجی  ریاست سروی مقرر گردید،از 1386هجری شمسی الی 1388هجری شمسی به صفت سر انجنیرتیم هایدروجیولوجی،ریاست سروی جیولوجی تعین گردید،و از سال 1388هجری شمسی الی 1390هجری شمسی به حیث آمرعمومی محیط زیست، ریاست عمومی سروی جیولوجی کارکرد،واز سال 1390 الی اکنون به صفت ریس جیولوجی محیط زیستی ریاست عمومی سروی جیالوجی ایفای وظیفه می نماید.همچنان از 1392 الی اکنون سرپرستی ریاست عمومی سروی جیولوجی را به عهده دارد. 

                                                             

دست آورد ها :

دستآورد های ریاست عمومی سروی جیولوجی از آوان سرپرستی تا فعلآ به ترتیب ذیل می باشند .

- تثبیت ذخیره  ذغالسنگ درسه ساحه

- تفحص و تکمیل راپور آهن یکاو لنگ

- نمونه برداری بالای منرالیزیشن طلا در دوساحه

- تکمیل راپور پولی میتان گچ دار درسه ساحه

- تکمیل راپور پولی میتان دره ترکمن، فراج و بهسود در سه ساحه

- تخمین  ذخیره سنگ چونه در سه ساحه

- مطالعه مرمر های سالنگ در یک ساحه

- مطاله گرانیت گلدره و رنگه و لایت بامیان

- مطالعه کرومایت در چهار ساحه

- نصب دستگاه زلزله سنچ درولایات بدخشان، هرات وکابل، شامل سازی افغانستان در سیستم جهانی شبکه سایز میک.

- مطالعه  آبهای زیر زمینی از نگاه کیفیت و کمیت در(5) ساحه.

- مطالعه ساحات آسیب پذیر  کتله  سنگ های لغزشی  در حوزه کابل .

- نصب سه پایه GPS موقتی در ولایات بغلان ، پنجشیر و بدخشان جهت مطالعه شکستگی ها و اهتزازات در زمینه  بیجایی طبقه .

- نصب دوپایه GPS دایمی در استیشن سایزمیکی  هرات و بدخشان .

- بخش سازی جهت جابجائی معلومات جیولوجیکی که شامل نقشه ها ، راپور ها در دیتابیس و دیجیتل سازی آنها.

- بخش سازی جهت ظرفیت سازی و آموزش کدرهای  جوان ریاست  سروی جیولوجی در داخل .

- به تعداد (6200) انواع مختلف تحلیل  و تجزیه کیمیاوی در لابراتوار اینریاست  جهت تعین و تثبیت منابع منرال .