آمریت مالی و اداری AGS - وزارت معادن و پترولیم

آمریت مالی و اداری AGS

امریت مالی و حسابی در سال 1387 در چوکات معینیت مالی واداری ایجاد شد که مسوولیت اداره تمام امورات مالی،راپوردهی مالی،خدماتی ،مراقبت ،امنیتی  وفعالیت های خریداری ریاست عمومی سروی جیالوجی را   مطابق به پالیسی های وزارت دارد .