ریاست معلومات جیولوجیکی

مقدمه

افغانستان دارای منابع سرشار منرالها وهایدروکاربن ها می باشد. معلومات موجود از این منابع متشکل ازنقشه های جیولوجیکی، راپورها ، معلومات جیولوجیکی ساحات، نمونه های احجار، فسیل ها وغیره میباشد.

 دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به انکشاف منابع معدنی، بلندبردن سطح دانش واگاهی درباره منابع معدنی کشورمیباشد. در روشنائی همین اصل وزارت معادن وپترولیم به حیث نهاد مسئول مکلف به فراهم آوری وبدسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی به تمام جوانب ذیعلاقه بشمول نهاد های اکادمیک سرمایه گزاران ومردم عام میباشد. دولت افغانستان متعد است تا محیط مناسب سرمایه گذاری داخلی وخارجی را درعرصه های مختلف معادن ایجاد نماید.

 ریاست معلومات جیولوجیکی درچوکات ریاست عمومی سروی جیولوجی بوده وجمع آوری ارقام و معلومات فنی جیوساینسی درتمام موارد جیولوجیکی وانکشاف منرالها را بعهده دارد. وارائه معلومات جیولوجیکی را به عامه مردم درموردمنابع وفعالیت های منرالی به شکل الکترونیکی وچاپی ترتیب ودر دسترس متقاضیان قرارمیدهد.که این عملیه بمنظورتطبیق بهتراحکام قانون ومقرره ریاست عمومی سروی جیولوجی ترتیب گردیده و مطابق به آن ریاست معلومات جیولوجیکی دربخش های ذیل فعالیت های خویش را سازمان دهی مینماید.

 

پالیسی دسترسی به اطلاعات ومعلومات زمین شناسی

درمجموع سه نوع معلومات وجود دارد که عبارت اند از معلومات کلی، معلومات تخنیکی و معلومات محرم. معلومات کلی بطور رایگان ازطریق انترنت در دسترس متقاضیان قرار داده می شود اما راجستریشن ضروری است. معلومات تخنیکی به اساس درخواست فراهم می شود ومعلومات محرم صرفآ به دسترس مقامات دولتی قرار داده میشود. وزارت معادن وپترولیم و ریاست سروی جیولوجی تلاش خواهند نمود تا متقاضیان پاسخ کامل، دقیق و بموقع را  دریافت کنند.

 

فراهم سازی معلومات

افراد و شرکتهای معدن کاری می توانند آزادانه از مرکز معلومات جيولوجيکی وزارت معادن وپترولیم بازديد نموده و معلومات موجوده را مطالعه کنند هيچگونه قرار ملاقات قبلی و يا تاديه فيس برای ديدن معلومات جيولوجيکی لازم نيست درصورت تقاضای چاپ اين معلومات، هزينه چاپ آن بايد پرداخت شود.

اهداف ریاست معلومات جیولوجیکی

هدف ازایجاداین ریاست دسترسی نهادهای اکادمیک وتحقیقاتی، سرمایه گزاران، ارگانهای دولتی وسکتورخصوصی به معلومات جیولوجیکی ونقشه های جیولوجیکی جهت تشویق وترویج سرمایه گزاران وانکشاف تحقیقات درسکتور معادن وهایدروکاربن ها میباشد.

همچنان این ریاست مدیریت سالم معلومات جیولوجیکی، ارائیه دقیق وبموقع به متقاضیان ومسئولیت پذیری واضح درنهادهای دولتی در رابطه به تصمیم گیری ومدیریت موثرروند دسترسی به معلومات جیولوجیکی میباشد.

 

ساختاروتشکیل ریاست معلومات جیولوجیکی

 

این ریاست توسط رئیس اداره میشود وبه مقام محترم وزارت وریاست عمومی سروی جیولوجی گزارش میدهد.

ریاست معلومات جیولوجیکی شامل بخش های ذیل میباشد.

 

مدیریت اجراییه

آمریت کلکسیون منابع طبیعی

مدیریت عمومی موزیم

مدیریت آرشیف علمی

مدیریت کتابخانه

آمریت معلومات

جیولوجیست ارشد ریموت سنسنگ

مدیریت کارتوگرافی

مدیریت عمومی جی آی اس (GIS )

مدیریت درج معلومات

آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی

مدیریت نشرات جیولوجیکی

مدیریت نشرات نقشه ها

مطابق تشکیل منظورشده ریاست معلومات جیولوجیکی دارای پنجاه و دو(52) بست میباشد.

 

پلان موضوعات عمده واساسی ریاست معلومات جیولوجیکی

ریاست معلومات جیولوجیکی یک ریاست فعال درچوکات ریاست عمومی سروی جیولوجی بوده موضوعات عمده واساسی آن قرارذیل است .

ریاست معلومات جیولوجی دارای سه مدیریت عمومی بوده که عبارت ازمدیریت عمومی کلکسیون منابع طبیعی ، مدیریت عمومی معلومات ومدیریت عمومی انکشاف معلومات میباشد

 

مدیریت عمومی کلکسیون منابع طبیعی

وظایف تمام معلومات های جیولوجیکی ومعادن افغانستان را که قبلآ کارشده حفظ نموده ویگانه مرجع درسطح کشوربوده که معلومات جیولوجیکی ومنابع معدنی کشور رادراختیاردارد.

موزیم جیولوجیکی:

 یکی ازشعبات این مدیریت بوده وظیفه دارد تا شناسائی به احجار دوره های مختلف جیولوجی رابه نمایش بگذارد تاباشد که مراجعین ازمشاهده ان با احجار ادوار مختلف جیولوجی ومنرالهای قیمتی ونیمه قیمتی وصنعتی آشنائی داشته باشند

شعبه راپورها:

ارایه تمام نقشه های جیولوجی و راپورهای جیولوجیکی اززبانهای قبل به لسان های روسی ، جرمنی ، انگلیسی ، تحریروکارشده وفعلآ درحدود (2850) راپورجهت استفاده علاقه مندان موجوداست.

شعبه نقشه های توپوگرافی وعکس های هوایی :

این شعبه نقشه های توپوگرافی تمام افغانستان را به مقیا س های 1:250000. ، 1:100000 و50000 هزارراحفظ نموده وشعبه مهم جهت شناسایی جیولوجستان درساحه کارآنها میباشد

 

آمریت معلومات

1.      (شامل جیولوجست ارشد ریموت سنسنگ٬ مدیریت عمومی جی آی اس GIS  ومدیریت کارتوگرافی وداتاسنتر) میباشد.

 مدیریت عمومی جی آی اس GIS  ترتیب، چاپ، نقشه های مورد ضرورت تمام ریاست های وزارت معادن وپترولیم را توسط سافت ویر جی آی اس GIS  وهمچنان گروپهائیکه به ساحات مختلف افغانستان اعزام میگردند بعهده دارد از جمله دست آورد های این مدیریت جمع آوری دیتا های ساحوی که توسط گروپهای ساحوی بدست میآید واز آن ترتیب نقشه های جیولوجیکی، توپوگرافیکی به مقیاس های مختلف وحفظ آنها دردیتاسنتر ریاست معلومات جیولوجیکی میباشد. همچنان باید یاد آور شد که مسئولین مدیریت GIS و ریموت سنسنگ یک یک نفر در هر گروپ ساحوی بخاطر جمع آوری معلومات جیولوجیکی و جمع آوری معلومات دیجیتلی دقیق ساحوی جهت ساختن نقشه های مختلف دیجیتالی و تصویری در ساحه کار اعزام میگردد.

2.     جیولوجست ارشد ریموت سنسنگ امروز ما نقشه های از تصاویر هایپراسپکترال یک مایکرون (نشاندهنده تمامی عناصر فلزی روی زمین) و دومایکرون (نشاندهنده عناصر غیر فلزی روی زمین ) ۱:۸۵۰.۰۰۰ جیولوجی تمام افغانستان و۱:۲۵۰.۰۰۰تمام افغانستان topo map False Color map,  و True Color map  تمام افغانستان راداریم.

همچنان امروز افغانستان دارای نقشه هائیکه ازطریق فضا تصویر برداری شده  و  (یک مایکرون ودومایکرون) که نشاندهنده تمام منرالهای فلزی وغیرفلزی سطح تمام افغانستان میباشد بمقیاس های ۱:۱۰۰.۰۰۰ و ۱:۲۵۰.۰۰۰هم دراختیار داریم وهم اگرضروت شود تهیه کرده میتوانیم که بسیاری کشورهای همسایه ما چنین امکانات راندارند ودر افغانستان بی سابقه میباشد.

همچنان باایجاد داتاسنتر مجهز که در حدود ۴۷Tb ( ۴۷۰۰۰GB)  داتا سافت ازراپورهای ونقشه های جیولوجیکی تمام افغانستان راداریم که حدودآ ۸۰ ٪ از راپورها ونقشه های ما به سافت کاپی تبدیل گردیده است وهنوز هم کاربالای آنها جریان دارد.
باید یاد آور شد که مسئولین مدیریت GIS و ریموت سنسنگ یک یک نفر در هر گروپ ساحوی بخاطر جمع آوری معلومات جیولوجیکی و جمع آوری معلومات دیجیتلی دقیق ساحوی جهت ساختن نقشه های مختلف دیجیتالی و تصویری در ساحه کار اعزام میگردد.

3.                 مدیریت کارتوگرافی وظیفه ترسیم اوریجینال نقشه های جیولوجیکی، لیتولیجیکی، کارتوگرافیکی بامقیاس های مختلف از ساحات مختلف بامتودهای کارتوگرافی توسط دست ووسایل کارتوگرافیکی بشکل استندرد انجام میدهد برعلاوه دارای شعبه صحافی نیز میباشد که کارهای صافی همه شعبات ریاست عمومی سروی جیولوجی هم از تمام کتابها، راپورها، کتابهای وارده، صادره را صحافی، پوش پلاستیکی وبایدنگ مینماید

 

آمریت معلومات:

وظیفه دارد که تمام معلومات های جیولوجی مربوطه خویش را دردیتا سنترمربوطه خویش مطابق قانون معادن بصورت سافت ویروهاردویر داشته که تمام معلومات جیولوجی ومنابع معدنی افغانستان را دربرمیگیرد وبرای تمام انجینران وزارت معادن وپترولیم وکمپنی های سرمایه گذاربه دسترس قراربدهد.

مدیریت عمومی معلومات شامل مدیریت های ذیل میباشد:

1.     مدیریت ریموت سنسنگ

2.     مدیریت کارتوگرافی

3.     مدیریت جی آی اس

4.     مدیریت درج معلومات جیولوجیکی

مدیریت ریموت سنسنگ:

 وظیفه تحلیل وپروس تصاویر ماهواروی رابه عهده دارد یعنی مکلف به شناسائی احجار ازراه دورمیباشد که تصاویر فضائی را توسط پروگرام (ENVI) تحت مطاله قرار داده است

 ارایه خدمات ریموت سنسنگ و نقشه های جیولوجیکی برای انجینران ریاست عمومی سروی جیولوجی وسکتورسرمایه گزاری دربخش معادن

دربخش ریموت سنسنگ

جهت تثبیت ساحات مینرالی درتمام افغانستان بشمول ذغال٬ مینرال ها٬ زلزله٬ تیل٬ گاز بااستفاده میتود های جیوفیزیکی داتا های ریموت سنسنگ که از ویژه گی های ترکیب٬ خصوصیات وساختار سطح زمین و قسمت احجار روی زمین مشخص کردن آنها جهت حمایت وسرعت انجام دادن درتصامیم ساختن پروسه های ضروری برای تشدید بخشیدن در بخش سکتور اقتصادی افغانستان میباشد. تصویربرداری سپکترومتر٬ که توسط داتاهای هایپرسپکترال ریموت سنسنگ٬ اندازه گیری انعکاس طیفی میتواند تفسیر به شناسائی انتقالات کیمیاوی ومالیکولی بندهاست درنتیجه معلومات درمورد ترکیبات مینرالهای بخصوص وظواهرمینرالی درسطح زمین درساحات که پروسس های فیزیکی و کیمیاوی فعال هستند. همچنان استفاده وسیع ریموت سنسنگ درمطالعه وشناسائی درقسمت معین کردن ترکیب مینرال های احجار وخاک وپراگنده گی مینرالها وتباتات در سطح زمین میباشد.

·        ترنینگ های دربخش ریموت سنسنگ ( Envi  ) به فنکشن های مختلف آن ( Functions )

·        طریقه اخذ داتا یا تصاویر از ستلایت واماده ساختن و استفاده آن توسط سافت ویر ریموت سنسنگ (انوی Envi ). که کشور های مثل فنلند که فعلا با تیم جیوفیزیک سروی جیولوج وزارت معادن وپترولیم کارمیکنند که خود جیوفیزیک نیز یکی ازشاخه های ریموت سنسنگ زمینی میباشد. دیگر کشور امریکا ٬ کشور استرالیا کشور های اروپائی و هند میباشند که دربخش تریننگ ریموت سنسنگ مفید واقع خواهند گردید.

·        آموزش در بخش جی ای اس بشکل پیشرفته یا Advance

·        آموزش در بخش Database   وپنج پایه کمپیوتر برای مدیریت داتابیس

·        تجهیزو جدید ساختن تمامی وسایل ورک استیشن جی آی اس و ریموت سنسنسگ (شش پایه کمپیوتر، شش لایسنس جی آی اس (GIS ) و لایسنس ریموت سنسنگ ( Envi )

 

 

مدیریت کارتوگرافی

این مدیریت ترسیم نقشه های مختلف جیولوجیکی، لیتولوجیکی،فکتیکی توپوگرافی وکنتورهای مختلف ارازساحات محتلف بشکل استندرد با ترسیم اورجینال نقشه های مذکوربعدازترسیم وپاک کاری وچک نمودن بدسترس قرار میدهد.

 

مدیریت جی آی اس

ترسیم نقشه های جیولوجیکی، توپوگرافیکی وانواع نقشه های جیولوجیکی راتوسط سافت ویر جی آی اس بعهده دارد

مدیریت درج معلومات

مدیریت درج معلومات جیولوجیکی وظیفه داردتا تمامی معلومات جیولوجیکی که بشکل راپورها میباشد به سافت کاپی یا دیجیتلی تبدیل نماید

 

آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی

 

آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی (شامل مدیریت نشرات معلومات جیولوجیکی، مدیریت نشرات نقشه ها) میباشد. که به منظور نظارت از ترویج برنامه های اکتشافی در جهت توسعه وانکشاف فعالیت های سکتور خصوصی از طریق ویب سایت های انترنیتی و مجلات معادن وبروشرها  درقسمت نشرات نقشه های دیجیتالی گزارشات تفحصاتی واکتشافی گروپهای ساحوی ریاست عمومی سروی جیولوجی افغانستان وسایر رویدادها ودست آوردها درعرصه جیولوجی و معادن فعالیت مینماید. ریاست معلومات جیولوجیکی جوابگوی تمام نیازمندی های وزارت معادن و پترولیم ٬ موسسات و سکتور های سرمایه گذار دربخش معادن٬ محصلین پوهنتونهای داخلی و مقیم خارج٬ ریاست های مربوط وزارت معادن وپترولیم، ریاست های معادن ولایات وتمام کارهای تیم های ساحوی چه قبل از اعزام به ساحه چه در جریان کارهای ساحوی و چه برای تکمیل کارهای ساحوی ایشان هم در قسمت راپور ها وترسیم نقشه های جیولوجیکی وتوپوگرافیکی٬ دربخش داتاهای جیولوجیکی کشورمیباشد.

 

آمریت کلکسیون منابع طبیعی

  آمریت کلکسیون منابع طبیعی به اساس ساختار تشکیلاتی تحت اثر ریاست معلومات جیولوجیکی میباشد که نظر به لایحه وظایف دارای مسولیت های ذیل میباشد.

به دسترس قرار دادن معلومات جیولوجیکی (راپور های جیولوجیکی ، نقشه های جیولوجیکی، نقشه های توپوگرافی، معلومات جیولوجیکی ساحات، نمونه های احجار،فوسیل ها وغیره )برای انعده کمپنی های داخلی و خارجی که علاقمند در بخش های  معادن باشد ،محصلین پوهنتون های مختلف ولایات افغانستان ،انجنیران وزارت معادن و پترولیم ودیگرمراجع که خواهان معلومات متذکره که احکام وزارت را با خود داشته باشد.

 همچنان بدسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی به تمام جوانب ذیعلاقه بشمول نهاد های اکادمیک سرمایه گزاران ومردم عام به اساس قانون و پالیسی میباشد.

امروز ریاست عمومی سروی جیولوجی بخصوص ریاست معلومات جیولوجیکی دارای یک موزیم از منرالها بوده که احجار وفسیل های افغانستان وبعضی کشورهارا دارا میباشد

 موزیم سروی جیولوجی یکی از بخش های مهم آمریت کلکسیون منابع طبیعی میباشد که چیدن نمونه های ساحوی را جهت نمایش در  ویترین های موزیم برای باز دید وبازار یابی سرمایه گذاری داخلی وخارجی به عهده دارد.

کتابخانه سروی جیولوجی همچنان یکی از بخش مهم دیگری این آمریت میباشد که در کتابخانه کتابهای جیولوجیکی شامل جیولوجی عمومی، پتروگرافی، منرالوژی،جیوفزیک، جیو کیمیا، نفت و گاز، فوسیل ها ، G.I.S، ریموت سنگسنگ و غیره به منظور معلومات کارمندان موجود بوده وبه دسترس شان طبق پالیسی قرار داده میشود .

 

فعالیت ها

1-   کنترول و نظارت از تنظیم کتابخانه ،ارشیف ، کلیکسیون مواد و موزیم سروی جیولوجی افغانستان به منظور حفظ ،نمایش علمی.

2-  ارایه طرح ها و رهنمود موثر در جهت تنظیم حفظ ونگهداری کتاب خانه، وارشیف، موزیم وکلیکسیون مواد جهت بازدید وارایه معلومات آگاهی جیولوجی افغانستان.

3-  نظارت از فهرست ودیتابیس، راپور ها و ثبت ان در کمپیوتر با اساس ولایت وار و نمبر مسلسل به منظور استفاده بهتر انجنیران ریاست  عمومی سروی جیولوجی و وزارت.

4-   حصول اطمینان ازتمام  نقشه ها،راپور هاو سایرنشریه های جیالوجیکی که در ارشیف ،موزیم وکتابخانه موجود میباشد  .

5-   کنترول از تمام نقشه های که به  اساس مقیاس ها و راپورها شیت نمبرهای شان ترتیب و تنظیــــــم گـــردید ه است.

6-  نظارت از ترتیب وتنظیم  نمونه های  که بعد از تجزیه و تحلیل از آمریت لابراتوار ها به این آمریت مواصلت میورزد و بعدآ از طریق این امریت به مدیریت موزیم جهت تنظیم و نمایش  در ویترین ها به منظور بازدید و بازار یابی کمپنی های داخلی وخارجی.

7-  مدیریت از تنظیم و توزیع کتاب های کتاب خانه به اساس پالیسی های اداره.

8- به دسترس قرار دادن معلومات جیولوجیکی برای انعده کمپنی های داخلی و خارجی که علاقمند در بخش های  معادن باشد و همچنان احکام وزارت را داشته باشد.