پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان - وزارت معادن و پترولیم

پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان

پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان

ادارۀ انکشافی ایالت متحده امریکا پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان را در ماه مارچ ۲۰۱۳ افتتاح نمود. هدف کلی این پروژه همکاری با جمهوری اسلامی افغانستان است تا انکشاف غنای معدنی کشور به شکل مسؤلانه و موثر صورت بگیرد. پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان به وزارت معادن و پطرولیم و ریاست جیولوجی و سروی افغانستان همکاری مینماید تا توانایی آنها را برای انکشاف معادن بهبود دهد، همچنان در ایجاد قوانین و مقرراتی سرمایه گذار پسند همکاری نمایند و زمینه را برای شرکت های افغانی مهیاء سازند تا در زنجیرۀ ارزشی معدن سهم گیرند. یکی از اهداف مهم این پروژه اینست که زنان به حیث شرکت کنندگان و مستفذین در استخراج معادن نقش عمده را ایفاء نمایند.

این پروژه دارای دو دفتر میباشد، یکی در وزارت معادن و پطرولیم و دیگر در ریاست جیولوجی و سروی افغانستان و همرای مقامات ارشد این نهاد ها همکاری های نزدیک دارد تا بتواند سکتور معادن را رشد دهد.

چندین طرح ابتکاری این پروژه در حال حاضر تاثیر گذاری خود را برای بهبود سکتور معادن آغاز نموده که از جمله میتوان جلسه ملاقاتی "مرکز عملی" را نام برد که هر دو هفته بعد دایر میگردد تا دانش جمعاوری شده در عرصۀ معادن در افغانستان و ایده های جدید برای بهبود سکتور معادن با شرکت کنندگان که نقش کلیدی را در احیاء سکتور معدن دارند شریک ساخته شود، همچنان ارزیابی شرکت های محلی که قرار است در برنامه اکتشافی بهار ۲۰۱۴ از آنها استفاده صورت گیرد.

 

ریفرم و اصلاحات مقررات حقوقی

چندین موانع حقوقی سکتور معادن افغانستان را به عقب نگهداشته است. پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان با بخش حقوقی وزارت معادن و پطرولیم همکاری خواهد نمود تا قوانین و مقرراتی سرمایه گذار پسند در سکتور معادن ایجاد نمایند.

هدف تبدیل کردن وزارت معادن و پطرولیم از یک نهاد عامل به یک نهاد تنظیم کننده مقررات است که مسؤلیت اداره، حفاظت و انکشاف منابع منرالی کشور را به عهده خواهد داشت.

 

اکتشاف منرال و ظرفیت سازی وزارت معادن و پطرولیم

یک غنای عظیم منرال در زیر خاک افغانستان خواب است که شامل مس، آهن، و دیگر فلزات کمیاب هستند (که برای تولید کمپیوتر و تلفون مبایل بسیار کارآمد است). اما قبل از اینکه انکشاف معادن آغاز گردد، ذخایر منرال باید دریافت گردد.

پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان در صدد ارزیابی پروژه های است که در سکتور معادن برای عرضه خدمات در مارکیت اماده هستند. مهارت های وزارت توسط اکتشاف ذخایر منرال در عرصۀ برمه کاری، نقشه برداری، و نمونه گیری در حال ازدیاد است. بودجه های مخصوص برای برمه کاری در بخش اکتشافات نیز درنظر گرفته شده. این پروژه با وزارت همکاری خواهد نمود تا ذخایر منرال شناسایی شود، و برای انکشاف آن معادن سرمایه گذاران بین المللی را جلب نماید.

 

رشد سکتور خصوصی

شرکت های داخلی و جویندگان کار تا حال حاضر نتوانسته اند تا قرار داد های کاری با شرکت های بزرگ انکشاف معادن داشته باشند. پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان ایجاد مهارت ها برای شرکت های کوچک و متوسط محلی را در اولویت های کاری خود قرار داده تا آنها بتوانند در زنجیره ارزشی معادن سهیم شوند.

رویکرد ما ایجاد مهارت ها در رشته های ساختمانی، ترانسپورتی، زمینشناسی و خدمات عملیاتی میباشد. این پروژه همچنان انستتیوت های محلی را توانمند میسازد تا شرکت های محلی را در عرصه معادن آموزش دهند، و برنامه های آموزشی را با مرور زمان جدید تر سازند.

یکی از جوانب دیگر رشد سکتور خصوصی مشارکت جوامع محلی در انکشاف معادن میباشد. پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان از طریق ایجاد یک پروسه پلان گذاری جمعی ارتباطات را میان حکومت، جوامع و شرکت های انکشاف معادن بهبود می بخشد. کمیته های مخصوص برای معادن، موافقت نامه ها برای توسعه و پیشرفت جامعه، و پالیسی های که محتوای محلی داشته باشند ایجاد میشود تا روابط میان تمام شرکت کنندگان مستحکم گردد و اطمینان داده میشود که به نظریات تمام شرکت توجه خواهد شد.

 

برای معلومات بیشتر، لطفاً به ورقه معلوماتی پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان رجوع کنید

ورقه معلوماتی پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان به زبان انگلیسی

ورقه معلوماتی پروژۀ سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان به زبان دری

برای معلومات و سوالات، لطفاً شعبه ارتباطات پروژه سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان بتماس شوید (epodzorski@ecc.net)