حمایت پروژه های انکشاف متداوم منابع طبیعی از وزارت معادن و پترولیم - وزارت معادن و پترولیم

حمایت پروژه های انکشاف متداوم منابع طبیعی از وزارت معادن و پترولیم

پروگرام انکشاف متداوم منابع طبیعی  I

پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی در 20 جون سال 2006 از سوی بورد مدیران  انجمن انکشاف بین المللی به تصویب رسیده و در 20 سپتمبر 2006 به فعالیت آغاز نمود. انجمن انکشاف بین المللی (IDA) معادل 30 ملیون دالر را به این منظور اهدا نمود، که در 20 جون 2006 توسط بورد آن انجمن به تصویب رسیده بود. در پهلوی آن کمک اضافی معادل 10 ملیون دالر در جولای 2009 توسط بورد مدیران انجمن انکشاف بین المللی نیز تصویب گردید.

اهداف اساسی این پروژه کمک به حکومت افغانستان است تا ظرفیت کاری وزارت معادن و پترولیم را ارتقاد داده،  منابع هایدرو کاربنی و منرالی را به صورت موثر تنظیم نموده و سرمایه گذاری سکتور خصوصی را درین بخش ترغیب نماید.

 

 

پروگرام انکشاف متداوم منابع طبیعی  II

پروژه دوم انکشاف متداوم منابع طبیعی از سوی بورد مدیریان انجمن انکشاف بین المللی به تصویب رسید و در 6 ماه می سال 2011 به فعالیت آغاز نمود. انجمن انکشاف بین المللی (IDA) معادل 52 ملیون دالر را به این منظور اهدا نمود، که در 6 ماه می 2011 توسط بورد آن انجمن به تصویب رسیده بود.

این پروژه کمک های تخنیکی خود را تحت پروگرام انکشاف متداوم منابع طبیعی ادامه  خواهد داد  تا تلاش های حکومت در مورد ایجاد پالیسی های واضح و چهار چوب قانونی برای سکتور صنایع استخراجی را حمایت نماید. پروژه ا نکشاف متداوم منابع طبیعی به طور خاص اهدافی را دنبال خواهد کرد که وزارت معادن و پطرولیم را قادر سازد تا: (الف) پروسه های وسیع سرمایه گذاری های مستقیم خارجی روی این سکتور را به صورت شفاف و موثر مدیریت نماید، (ب) مدیریت تاثیر گذاری آن روی  شماری از معدنکاری  و عملیات استخراجی کوچک در کشور که اکثر آن تا کنون جواز ندارند، به صورت موثر مدیرت نموده بهبود بخشد.


برای معلومات بیشتر لطفاً به لینک های ذیل مراجعه نمایید:

ضمیمه تخنیکی پروژه انکشاف متداوم منایع طبیعی  I

ضمیمه تخنیکی پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی II

 

 حمایت پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی I و II  از وزارت معادن و پترولیم

 

انکشافات ماهوار توسط پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی

مقرره ها، خبرنامه ها، پریزنتیشن ها و گالری تصاویر

پست ها و قراردادهای اعلان شده توسط پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی

سایر حمایت ها از جانب پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی