پروژه دهلیز های منابع افغانستان (ARCP) - وزارت معادن و پترولیم

پروژه دهلیز های منابع افغانستان (ARCP)

 

به پروژه دهلیزهای منابع افغانستان خوش آمدید !  

پروژه دهلیزهای منابع افغانستان یکی از پروژه های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که روی بهره برداری از سرمایه گزاری در سکتور استخراجی افغانستان بخصوص  تقویه و ایجاد زیربنا ها به منظور انکشاف و توسعه گسترده اقتصاد افغانستان تمرکز دارد. 

"دهلیزهای منابع" عبارت از یک سلسله عملیات است که جهت ایجاد سرمایه گزاری بزرگ در سکتور استخرجی   به منظور انکشاف وسیع افتصادی در یک محدوده جغرابیه ئی میباشد.

دهلیزهای انکشافی یک ابتکار و پدیده شناخته شده است که موفقانه در ممالک مختلف جهان غرض انکشاف اقتصاد محلی از طریق کسب فوائد از فرصت های پیشکش شده عملیات معدنکاری غرض دسترسی ممالک محاط به خشکه به مارکیت ها جهانی ، بنادر و شاهراه ها تطبیق شده است.

پروژه متذکره در ماه فبروری سال 2012 تحت عنوان برنامه دهلیزهای منابع ملی و منطقوی زیر یکی از بخش های پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعی  فعالیت های خویش را عملاَ آغاز گردید. بعد از اجراات موفق برنامه متذکره بانک جهانی به منظور ادامه فعالیت های آن در ماه می سال 2013 پروژه دهلیزهای منابع افغانستان را به عنوان پروژه مستقل وزارت معادن و پطرولیم تمویل نمود که فعلاٌ مرحله آماده سازی آن آغاز گردیده است.  

وزارت های ذیربط پروژه دهلیزهای منابع افغانستان عبارت از وزارت فوائد عامه، وزارت ةجارت و صنایع و وزارت آب و برق میباشد. وزارت معادن و پطرولیم تطبیق پروژه دهلیزهای منابع افغانستان را تحت نظارت و ارزیابی وزارت محترم مالیه از طریق تیم پروژه متذکره حمایت و هماهنگی میکند.

قابل الذکر است که سرمایه گزاران سکتور منرانها، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، اهالی محلات و دونرها سائر اورگانهای ذیربط پروژه متذکره را تشکیل میدهد.

ضرورت دهلیزهای منابع افغانستان در افغانستان

افغانستان در مرحله انتفال قرار دارد که اقتصاد افغانستان به زیادی متکی به کمک های خارجی میباشد. قابل الذکر است که کمک های خارجی متداوم نیست خصوصاٌ بعد از سال 2014. این رقم کمک ها بسیار کم خواهد گردید که باعث رکود اقتصاد در زمانی که رشد حیاتی مورد نیاز است میگردد.

·         هر سال در حدود 300.000 منابع بشری در مارکیت کار داخل میشود؛

·         انتظار میرود که کمی اشتغال اکنون 45% تخمین شده، افزایش یابد.

·         تاثیرات بزرگ دوره انتقال عبارت از ایجاد خلا بزرک مالی تخمیناً 25 فیصد GDP حکومت را تشکیل خواهد داد که فشار بیشتری را در خصوص پرداخت معاشات ابتدائی و خدمات عامه بالای حکومت وارد میکند. 

 دولت افغانستان باید به منظور حصول اطمینان از گذار موفقانه از مرحله انتقال اقتصادی منابع جدید رشد را جستجو نماید. زمانیکه سرمایه گذاری ها در سکتور منرال ها شتاب یافته، سکتور منابع طبیعی یک دریچه از فرصت های را پیشنهاد میکند که در اطراف  آن دهلیزهای منابع می تواند ظهود نماید.

سکتور معادن و پطرولیم به تنهائی نمیتواند که اقتصاد افغانستان را در حین انتقال تامین نمائد. ازآنجائکه، سرمایه گزاری در صنعت استخراجی میتواند سنگ زیر چرخ از فرصت های تجارتی کوچک و متوسط و سائر منفعت های اجتماعی است که به اتتقال اقتصاد افغانستان تقویت میبخشد.

دیدگاه وهدف پروژه

دور نمائی پرژه متذکره عبارت از نائل شدن افغانستان به یک استقلال مالی از طریق اولویت بندی و انکشاف استراتیژیک زیربناهای سخت و نرم که سکتور خصوصی را به سرمایه گزاری  توانمند میسازد. زیربنا های سخت به ساخت سرک، راه آهن، و برق مربوط میشود در حالیکه زیربنا نرم به انکشاف محل، انکشاف سکتور خصوصی  و ارتقا ظرفیت مربوط میشود.

هدف پروژه متذکره وصل ساختن افغانستان در داخل، منطقه و جهان از طریق انکشاف دهلیزهای منابع داخلی به معنی درک منابع طبیعی افغانستان، رشد عواید و پوتانشیل کار گماری میباشد.  

نقش سکتور معادن در انکشاف دهلیز های منابع

انکشاف منابع منرالی و هایدروکاربن با ایجاد تحولات ذیل میتواند یکی از ارکان رشد اقتصادی آینده در افغانستان باشد:

·         ایجاد اشتغال و عواید مستقیم و غیرمستقیم

·         انکشاف سیستم ترانسپورتی و سایر زیربناها که در فراهم آوری زمینه انکشاف اقتصادی وسیعترمناطق، کمک می کند، و

·         ایجاد عواید سرشار داخلی همراه با منافع تجارتی و بیلانس تادیات

 

استخراج معادن منافع غیر مستقیم را نیز فراهم می سازد.  تجربه در سایر کشور ها نشان داده است که هر کار مستقیمآ ایجاد شده در عملیات معدنکاری میتواند 5 الی 10 شغل غیر مستقیم را از طریق عقد قرارداد با شمار زیادی از تشبثات کوچک تجارتی که خدمات را برای معدن عرضه کند، ایجاد میکند.  وظایف مذکور هریک به نوبه خود مالیه و سایر مصارف را ایجاد کرده که از مجرای اقتصادی عبور میکنند. 

 

برنامه دهلیزهای منابع  دارای ابعاد چهار گانه ذیل است

معادن مس عینک و آهن حاجیگگ که از کابل منحیث یک محل مرکزی مورد رسیدگی قرار میگیرند، فرصت انکشاف و رشد ابتدایی دهلیز منابع را در افغانستان فراهم می سازد. معادن مس و آهن میتواند زیربنای ترانسپورتی و برقی  را به آن مناطق کشور که به این تسهیلات ضرورت دارند، فراهم سازد و این به نوبه خود موازی به صنعت معدنکاری میتواند انکشاف اقتصادی را تحرک بخشد.

ما میتوانیم زیربنای خط آهن، سرک و برق را که به منظور انجام خدمات و صدور تولیدات معادن عینک و حاجیگگ اعمار می شوند، با سایر پلان های زیربنایی مدغم نموده و آنها را در مسیر مناطق دارای  ظرفیت  بلند جیولوجیکی، زراعتی و سرانجام توریزم، اعمار نمائیم. درصورتی که این زیربنا ها بصورت درست طراحی گردند، دهلیز منابع میتواند ارز اندام نماید وعلاوه بر اکتشافات منرالهای بیشتر، انکشاف صنایع مرتبط و غیرمرتبط به معدنکاری را تشویق نماید. 

 

 زیربنا (سرک، برق، آب، خط آهن): در نظر است زیربنا های سرک، خط آهن و برق  توسط سرمایه گذاران معدنکاری اعمار گردد. این زیربنا ها میتوانند سایر سکتور ها را تقویت نموده و توانمندی آنها را از طریق سرمایه گذاری های روز افزون بتدریج افزایش دهد بطور مثال در رابطه به سرک های فرعی که انکشاف زراعت را تقویت می بخشد. تحقق این مفکوره به مفهوم ادغام وسیعتر پلان های آب و برق و حصول اطمینان از مراقبت موثر آنها می باشد.

 

امکانات معیشتی (وظایف): عبارتند از انکشاف قابلیت های سکتور خصوصی محلی غرض تهیه اجناس و عرضه خدمات به معادن و یا انکشاف فابریکات تصفیه و دستگاه های پروسس دوباره فولاد، و بدین وسیله بهره مند ساختن فعالیت های تجارتی محلی مربوط به زنجیره ارزش سکتور معدنکاری، ارتقای مهارتهای تاجران محلی به منظور  مبدل ساختن آنها به همکاران قابل اعتماد برای فعالیت های معدنکاری، و انکشاف توانمندی صنایع زراعتی وفعالیت مربوطه به جهت بهره گیری از زیربنا های برق و ترانسپورتی مرتبط به معدن.

تطبیقات همایوی: این بخش در برگرینده همایت و تقویت ادارات ذیربط مانند سکرتریت توسعه زیربنا, سکرتریت دهلیزهای منابع , واحد مشارکت دولتی خصوصی (ppp) وزارت مالیه , سازمان های خدمات مدنی برای شفافیت و حسابدهی , و تامین ارتباطات موثر میباشد.

 

مسایل اجتماعی و محیط زیستی: این بخش مشتمل است بر بهرمند ساختن محلات اطراف دهلیز (از لحاظ اقتصادی، تعلیمی و صحی) به شمول استفاده از توافقات انکشاف محلات. تحقق این بخش همچنان مفهوم مدیریت بهتر زمین ها به شمول ثبت کادستر تمام اراضی موجود در محدوده دهلیز، ایجاد چارچوب های اصلاح شده حقوقی برای استملاک زمین ها ، اسکان مجدد و جبران خساره، حفاظت از میراث های فزیکی و فرهنگی و کاهش اثرات محیط زیستی فعالیت های انکشافی را غرض حصول اطمینان از پایداری محیط زیست به ویژه در رابطه به آب، افاده میکند.

 

 

پرژه متذکره یک تیم را  به منظور کمک به انسجام تلاشهای مختلف که در بین گروپ ها و نهادهای ذیربط  مختلط از بازیگران مربوطه در حمایت به مفکوره دهلیز وجود دارد، تاسیس نموده است. وظایف عمده این تیم قرار ذیل است:

 

1.       همکاری های تخنیکی و تحلیلی با ادارات و وزارت های ذیربط به منظور درک مفهوم دهلیزهای منابع بطور کوتاه مدت و طویل المدت  

2.       هماهنگی با ادارات  ملی و منظقوی و دونر ها در رابطه به مفهوم دهلیزهای منابع

3.       تسهیل در تهیه پالیسی های شفاف و اتخاذ تصامیم واضیح در بخش های مختلف از قبیل استملاک اراضی، تشریک منافع، تشریک سکتور خصوصی و عامه (PPP)، تجارت، ترانسپورت، سرک، معدنکاری، انرژی و  رشد شرکت های کوجک و متوسط

4.       تشویق گفتگوهای سکتور خصوصی و عامه از طریق ایجاد گروپ های مشورتی با سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سطح کشور و ولایات (در ولایت های مربوط به دهلیزها)  

5.       ایفاا وظیفه منحیث یک مرکز معلوماتی برای حکومت، اهالی محل و دونر ها

 

گزارش وضعیت پروژه دهلیز های منابع افغانستان 2016

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده به آدرس ذیل تماس گیرید.

 

آدرس:

وزارت معادن و پطرولیم – پشتونستان وات

کابل ، افغانستان

تیلفون: 0093 (0) 780 385 492

 

ایمیل آدرس: Abtarakhail@mom.gov.af

 ويب سايت: www.nrrcp.gov.af