در باره وزارت معادن و پترولیم

مطابق ماده نهم قانون اساسی افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالکیت معادن و سایر منابع طبیعی در کشور را دارد. 

به همین منظور وزارت معادن و پترولیم بعنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصه های تفحص، اکتشاف، انکشاف، استخراج و پروسس منرال ها و هایدروکاربن ها فعالیت مینماید و همچنان وزارت معادن و پترولیم مسئولیت حراست از مالکیت، حمل ونقل  و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال ها و هایدروکاربن ها به عهده دارد.
اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و تشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکارین ها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت میباشد.
جهت رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه منرال ها و هایدروکاربن ها قراردادی با اداره سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا (USGS) عقد گردیده بود تا منابع طبیعی کشور را از طریق هوا( ریموت سنسنگ ) سروی عمومی نماید. اداره سروی جیولوجی امریکا با همکاری لابراتوار تحقیقاتی نیروهای دریائی ایالات متحده امریکا سروی جیوفیزیک هوائی و ریموت سنسنگ را در تابستان سال 2006 میلادی انجام دادند.
اطلاعات بدست آمده از این سروی معلومات ابتدائی را در مورد ظواهر منابع منرالی ارائه نموده و وسیله رشد اقتصادی سرمایه گذاران خصوصی را فراهم مینماید و میتواند سرمایه گذاران سکتور خصوصی را جهت سرمایه گذاری تشویق و کمک نماید.
وزارت معادن در حدود 2300 تن پرسونل دارد که شامل محققین ، کارمندان اداری ، تخنیکی و مسلکی میباشند.