وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن وپترولیم از بدو تاسیس تا اکنون یک مسیر طولانی را سپری کرده و نام های متفاوت را پشت سرنهاده است بناء وقتی ما به تاریخ این وزارت می نگریم می بینیم که وزارت معادن وپترولیم به نام های چون ماموریت معدن، مدیریت معادن، مدیریت عمومی معادن در چوکات وزارت  اقتصادملی آن وقت آغاز به فعالیت نموده است که باالآخره در سال 1316هـ ، ش در دوره صدارت محمد هاشم خان به عنوان ریاست مستقل معادن ارتقاء کرد.

با تجارب حاصله درحیطه ی ریاست وگسترده شدن فعالیت آن  در سال 1318هـ، ش بنا  به ارزش اساسی معادن در رشد وثبات اقتصادی دولت صدارتی آنزمان تصمیم به اهداف وایجاد وزارت معادن گرفته شد که پس از تصویب دولت صدارتی آنزمان در سال 1318هـ، ش وزارت معادن تحت اداره رحیم الله خان ادامه فعالیت نمود و بیشترین کارهای آن استخراج وفروش معدن نمک کلفگان و زغالسنگ کاجی خیل غوربند بودکه به صورت خوب خرید وفروش میگردید.

وزارت معادن با آغاز فعالیت اش  تعداد محدود متخصصین وانجنیران وامکانات محدود اقتصادی وتخنیکی به کمک وهمکاری متخصصین خارجی از کشورهای ایالت متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی وچکوسلواکیا سابق کارهای عمده را  انجام داده است.

اما مطالعات دقیق، اساسی وسیستماتیک جیولوجیکی معادن جامد در  افغانستان با ایجاد ریاست سروی جیولوجی گروپ های ساحوی در تشکیل ریاست سروی جیولوجی ایجاد وتعداد این گروپ ها در دهه 70 به 27گروپ میرسید.

در بین سالهای 1327- 1330هـ. ش غلام محمد شیرزاد به عنوان وزیر این وزارت گماشته شده که بعد از وی در بین سالهای 1330- 1332محمد نعیم خان ضیائی به حیث وزیر معادن تقرر حاصل نمود.

دوکتور محمد یوسف ازجمله اشخاصی است که بین سالهای 1332- 1342سمت این وزارت را عهده دارشد البته نا گفته نباید گذاشت که دردوران ده ساله فعالیت  شادروان دوکتور محمد یوسف، دردوران صدارت محمد داوود خان بخش از صنایع وزارت اقتصاد ملی وقت مجزا وبه وزارت معادن الحاق گردید.

در سالهای 1342 – 1344داکتر عبدالواحد"سرابی" که همزمان وزیر پلان بود برای مدتی سر پرستی وزارت معدن را نیز به عهده گرفت ولی در سال 1344هـ ، ش انجنیر عبد الصمد سلیم و دیپلوم انجنیر غلام دستگیر هرکدام به صفت وزرای این وزارت فعالیت داشتند.

 روی همرفته تا ختم حکومت طالبان وتشکیل اداره موقت هر یک امان الله  "منصوری "،‌  انجنیر محمد حسین"مساء"، انجنیرمحمدیعقوب "لعلی "، امان الله "منصوری "، عبد القیوم "وردک"،  عبد التواب "آصفی" ، داکتر نجیب الله" مسیر"، دیپلوم انجنیر محمد اسماعیل"دانش"، محمد اسحاق "کاوه "، دیپلوم انجنیر عبد الصمد "صلاح"،  مولوی احمد جان وملا محمد عیسی آخند هر کدام به نوبه خود  پست وزارت معادن را تحت اداره خویش داشتند.

ولی با تشکیل اداره موقت وازبین رفتن حکومت طالبان انجنیر محمد عالم" رزم"، دیپلوم انجنیرجمعه  محمد" محمدی" ، دوکتور میر محمد "محفوظ "، استاد حکیم" تنیوال" ، دیپلوم انجنیر میر محمد صدیق" ایشان "، دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم" عادل "، محترم وحید الله" شهرانی "، محترم  محمد اکبر" بارکزی " و محترم دکتور داود شاه صبا بحیث وزرای این وزارت ایفای وظیفه می نمودند. همچنان از تاریخ  26/1/1395 الی 12/1/1396 محترم غزال حبیب یار صافی معین مالی و اداری این وزارت سرپرست وزارت معادن و پترولیم بودند.

محترم نرگس نهان به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ 12/1/1396 بدینسو به حیث سرپرست وزارت معادن و پترولیم معرفی و ایفای وظیفه مینماید.