اهداف

اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی،  ایجاد اشتغال وظیفوی،  رشد اقتصاد کشور وهمچنان تشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت می‌باشد.

وزارت معادن و پطرولیم جهت استقلال مالی افغانستان یک سلسله کارهایی را روی دست گرفته است. انکشاف منابع منرالی و دهلیزهای زیربنایی نیازمند استخراج ذخایر منرالی می باشد. بعد از شناسایی این منابع در مورد اکتشاف،  استخراج و انکشاف ذخایر منرالی و هایدرو کاربنها علاقمندی بیشتر میگردد. چنین انکشاف در ثبات درازمدت اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را بازی خواهد کرد. از این رو وزارت معادن افغانستان جهت انکشاف این ذخایر اقدامات بی مانندی را انجام داده و یک سلسله برنامه های انکشافی را طرح ریزی نموده است.

وزارت معادن در نظر دارد تا با بکارگیری پالیسی‌ها، مقرره‌ها و پروسیجرهای خوب جهانی، در جلب سرمایه گذاری خصوصی در انکشاف منابع منرالی و هایدروکاربنی رول تشویق کننده و رهبری کننده را طوری بازی نماید که تمام ارزش‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست در آن در نظر گرفته شده باشد. اصول و مشی وزارت معادن در مورد انکشاف منرال‌ها و هایدروکاربن ها روی راه حل‌های بازار استوار است که شایستگی قانونی اساس آن را تشکیل می‌دهد. همچنان مشی وزارت معادن را کفایت اداری عالی، انکشاف سرمایه گذاری شفاف از طریق قوانین، پالیسی‌ها و مقرره‌های مدرن و ایجاد یک رژیم مترقی مالی تشکیل می‌دهد.

افغانستان یک کشور کاندید ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EIT) – ستندرد بین المللی در رشد شفافیت در نفت، گاز و معدنکاری- می‌باشد. افغانستان به صورت داوطلبانه اصول EIT را بخاطری راه‌اندازی نموده است تا شفافیت در انتقال عواید از کمپنی‌های استخراج تیل، گاز و سایر معادن به دولت را افزایش دهد. دولت عواید بدست آورده را اعلام خواهد نمود،‌ تا افغان‌ها صورت حساب این عواید را از دولت خود مطالبه کرده بتوانند. دولت تصمیم گرفته است تا سرمایه بدست آمده از منابع منرالی و هایدروکاربنی را به نفع تمام افغان‌ها بکار بیندازد. همچنان عواید بدست آمده در فقرزدایی و انکشاف مالی اقتصادی به مصرف خواهد رسید.