قراردادها

شماره  قرارداد کننده نوع منرال تاریخ عقد
426 شهیداله ولد عبدالمالک ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 3/3/1395
427 شمس الله ولد خان اقا ( متن فارسی ) جغل دریایی 3/3/1395
428 کمپنی شیرزمان لودین ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 3/3/1395
429 عبدالعزیز ولد حاجی عبدالطیف ( متن فارسی ) ریگ، جغل 2/5/1395
430 عبدالعزیز ولد عبدالغفور ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 19/4/1395
431 عبدالحمید ولد خان علی ( متن فارسی ) ریگ دریایی 2/4/1395
432 شرکت تجارتی عبدالمناف ( متن فارسی ) جغل دریایی 2/4/1395
433 افغان پروفیشنل گروپ (  متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 2/5/1395
434 امیر داد ولد سخی داد ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
435 عزیز ولد صفدر ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
436 بسم الله ولد حبیب الله ( متن فارسی ) ریگ دریایی 2/4/1395
437 فلک ناز ولد محمد حلیم ( متن فارسی ) جغل دریایی 5/4/1395
438 فضل احمد ولد سید احمد ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
439 غفور ولد غلام محمد ( متن فارسی ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
440 غلام عباس ولد کاظم علی ( Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
441 حیات خان فرزندنواب خان ( Farsi ) سنگ تعمیراتی 19/4/1395
442 حسین رضا ولد محمد رضا ( Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
443 امام داد ولد غلام علی (  Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
444 محمد اسماعیل ولد محمد شریف ( Farsi  ) سنگ تعمیراتی 19/4/1395
445 جمعه خان ولد قاسم علی ( مFarsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
446 کریم داد ولد حسین بخش (  Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
447 شر کت سا ختما نی وسر ک سازی کا سمو( Farsi ) جغل کوهی 19/4/1395
448 خا ل محمد ولد علی احمد ( Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
449 لاجمیر ولد غلام حسین ( Farsi ) ریگ دریایی 2/4/1395
450

محترم محمد اکل ( Farsi)

ریگ وجغل 2/5/1395
451 محمد علی ولد قربان ( Farsi ) سنگ تعمیراتی 2/4/1395
452 محمد هاشم ولد حضرت جان ( Farsi )

سنگ تعمبراتی

19/4/1395
<< صفحه قبلی                                                 <<  صفحه بعدی