پلان ها و گزارش فعالیت های وزارت معـــادن و پترولیم ج.ا.ا

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1394

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395

پـــــلان مـــالی ســـال 1395

گزارش ربع اول سال مالی 1396

عواید جمع آوری شده سال مالی 1396 وزارت معادن و پترولیم

پلان کاری سال مالی  1396 وزارت معادن و پترولیم

خلص گزارش پلان صد روز دوم وزارت معادن وپترولیم

 پــــــــلان صـــد روز دوم وزارت معــــادن و پتـــرولیم

گزارش پیرامون پیشرفت تعهدات  مرتبط به پروژه های انکشافی در ولایات

پلان سالانه مبارزه علیه فساد ( ربع دوم 1395 الی ربع دوم 1396) 

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت معادن و پطرولیم سال مالی 1397

گزارش سفر هیأت وزارت معادن و پترولیم از همایش بین‌المللی تجارت و تبادل سرمایه‌گذاران- کانادا

عواید دو ربع اول سال 1397 وزارت معادن و پترولیم

عواید وزارت معادن و پترولیم در دو ربع اول سال مالی 1397 مبلغ (620933602) شش صدو بیست میلیون و نوصد و سی و سه هزار و شش صد و دو افغانی میباشد.

پلان پیش بینی وتحقق عواید ربع اول و دوم سال مالی 1397

گزارش عواید تحقق یافته ربع سوم سال مالی 1397 مرکز وزارت معادن و پترولیم

گزارش عواید تحقق یافته ربع چهارم سال مالی 1397 مرکز وزارت معادن و پترولیم

گزارش عواید ربع اول سال مالی 1398 مرکز وزارت معادن و پترولیم