گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 وزارت معادن و پترولیم - وزارت معادن و پترولیم

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 وزارت معادن و پترولیم

پس منظر

دیدگاه وزارت معادن و پترولیم به عنوان وزارت کلیدی و سکتوری دولت، تفحص، اکتشاف، انکشاف، استخراج معادن و پروسس منرال ‌ها و هایدروکاربن ‌ها می‏باشد.

همچنان وزارت معادن مسئولیت حراست از مالکیت، طرح پلان گذاری و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال ‌ها و هایدروکاربن ‌ها به عهده دارد.

اهداف این وزارت عبارتند از:

  •  پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی و  بین المللی
  • حصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید منابع معدنی، نفت و گاز؛
  • مدیریت فعالیت های اکتشاف، استخراج، بهره برداری، نظارت از امور معدن­کاری؛
  • ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری، انکشاف زیربناها، ایجاد شغل؛
  • انکشاف متداوم منابع معدنی کشور بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهان؛

 

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 وزارت معادن و پترولیم